Staat verdient miljoenen aan wanbetalers verkeersboetes


Staat verdient miljoenen aan wanbetalers verkeersboetes

Cel 34 wilde van het Ministerie van Justitie weten hoeveel geld de Nederlandse Staat ‘verdient’ aan burgers die hun verkeersboete niet (kunnen) betalen en één of meerdere verhogingen opgelegd krijgen. Een ieder die zijn verkeersboete niet binnen 6 weken betaalt krijgt namelijk automatisch een verhoging van 50{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het boetebedrag opgelegd. Betaalt u daarna weer niet op tijd, krijgt u nogmaals een boete bovenop de eerste boete, van maar liefst 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het bedrag van de boete. Cel 34 wilde weten hoeveel geld hiermee gemoeid is en heeft een WOB-verzoek ingediend. Vandaag kwam het Ministerie met de cijfers naar buiten.

CJIB legt vele miljoenen aan verhogingen op

Wat blijkt? Er worden inderdaad jaarlijks vele miljoenen euro’s aan verhogingen door het CJIB binnen geharkt. En wie deze cijfers inhoudelijk bekijkt, ziet dat de Staat vooral die miljoenen verdient aan een systeem van verhogingen dat het doel (het dwingen tot snel betalen) totaal voorbij schiet. Het lijkt er op dat het Ministerie van Justitie méér dan dik geld weghaalt bij de mensen die simpelweg hun boetes niet op tijd betalen kúnnen.

De cijfers

CJIB verhogingen verkeersboetes
Hierboven ziet u de verantwoording van het Ministerie van Justitie over de jaren 2012 t/m 2014. In 2012 legde het CJIB voor ruim 270,5 miljoen euro aan verhogingen op. In de jaren 2013 en 2014 was dit respectievelijk ruim 248 miljoen en 181,5 miljoen euro.

Tot 12{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} rendement

Hoe groot is nou het aandeel dat de boetes niet op tijd betaalt, ten opzichte van het totaal aan uitgeschreven boetes? Dat is vanuit deze cijfers niet te concluderen. Wel kunnen we kijken hoe hoog het percentage verhogingen is ten opzichte van het totaalbedrag aan uitgeschreven boetes. Een simpele rekensom leert dat dit aantal de laatste jaren stijgt. In 2012 is dit een percentage van 8,5{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} geweest. In de jaren 2013 en 2014 groeide dit percentage van respectievelijk (afgerond) 11{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} naar 12{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}. We kunnen dit rustig rendement noemen.

Wie de opgave in tabel 2 goed bekijkt, leert dat het bedrag dat aan tweede verhogingen is opgelegd vrijwel de verdubbeling is van het bedrag dat aan eerste verhogingen is opgelegd. Zoals u weet is de eerste verhoging 50{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het basisbedrag van de boete. De tweede verhoging is 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het basisbedrag van de boete. Wie het eerste bedrag verdubbelt komt ongeveer uit op het bedrag dat in de kolom daaronder is vermeld. We kunnen hieruit afleiden dat bijna niemand de boete na de eerste aanmaning alsnog betaalt.

Melkkoe

Dit roept de vraag op waarom dit niet gebeurt. De meest verklaarbare reden is natuurlijk dat iemand die geen geld geeft de boete te voldoen, dit na de eerste verhoging ook niet kan. Om over de tweede verhoging maar te zwijgen. Natuurlijk moet ook gezegd worden dat dit niet voor de hele groep wanbetalers zal gelden. Er zijn nou eenmaal ook mensen die stelselmatig weigeren hun boetes te betalen. Maar wordt hiermee de eerste groep, de mensen in betalingsnood, niet ongekend hard gestraft?

De eerste conclusie: Het systeem van verhogen van de boetes werkt niet. De boetes worden er niet sneller door betaald. Daarmee is dit systeem in de praktijk enkel een middel geworden waar honderden miljoenen euro’s mee wordt verdiend. Zoals gezegd, over de rug van mensen die al een kleine beurs hebben.

Kunnen we dat classificeren als een vorm van diefstal? Ik vind van wel. Het moet voor de Minister van Justitie ook al lange tijd helder zijn dat het opleggen van verhogingen niet het effect bereikt waar deze maatregel op gebaseerd is. Toch legde het CJIB ook vorig jaar nog voor ruim 180 miljoen euro (!) aan verhogingen op. Oók aan de mensen die betalingsonmachtig zijn. Een ingrijpende maatregel die mensen met een laag inkomen harder straft dan nodig is en er alleen maar voor zorgt dat de verkeersovertreder met een laag inkomen 150{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} harder gestraft wordt dan de verkeersovertreder die een goede baan heeft. En de huidige wetgeving kent geen enkele mogelijkheid om de verhogingen ongedaan te maken, zelfs niet als er aantoonbaar sprake is van betalingsonmacht.

Ondertussen gaat het CJIB door met het volledig op de automatische piloot verhogen van verkeersboetes. En verdient de Staat er tot bijna 200 miljoen euro per jaar op. Zo is ook de man met een te kleine beurs een melkkoe geworden. 

Vindt u ook dat het huidige boetebeleid ingrijpend moet worden veranderd? U kunt de Tweede Kamer nog steeds wakker schudden!
De mogelijkheid van een betalingsregeling voor boetes hoger dan 225 euro is voor veel mensen namelijk nog steeds geen oplossing. Geldt dit ook voor u? Stuur hier een email aan de Tweede Kamer!


Interne discussie binnen politie over gijzelenInterne discussie binnen politie over gijzelen

Via een anonieme tipgever kreeg Cel 34 afgelopen week een interessant artikel onder ogen. Een artikel uit het interne personeelsblad van de politie. Het gaat om de rubriek “Werkdilemma” uit het periodiek. Het werkdilemma van de maand april:
politie cjib

Een heel interessante vraag. In mijn persoonlijk verhaal vertel ik ook over het moment dat ik door de politie werd opgepakt en in de cel werd gegooid. Het is een moment waar ik nog vaak aan terugdenk. De impact is groot op mij geweest. De gebeurtenissen die in rap tempo op je afkomen laten sporen na. Ik vraag mij regelmatig hardop af of de politie weet heeft van het trauma dat veel mensen hierbij oplopen. Is de politie zich bewust dat de manier waarop je behandeld wordt iets in de mensen stuk maakt?

Politie verplicht hulp te bieden aan mensen in nood

Met regelmaat reageer ik op Twitter op dit vlak kritisch tegen agenten die naar buiten treden met tweets over het oppakken van mensen die hun boetes niet hebben betaald. Ik ben daarin kritisch en meestal ook bewust erg scherp. Juist omdat ik wil dat er oog komt voor de andere kant van hun handelen. Dat zorgt ervoor dat ik via email soms reactie krijg van de betrokken agent. Dan volgt er een open gesprek, waar we beiden iets van onszelf kunnen laten zien.

Ik vind dat als er mensen de dupe worden van een (rechts)systeem de politie een taak heeft dit niet naast zich neer te leggen. De politie heeft niet alleen de taak de Wet te handhaven en opdrachten van het Openbaar Ministerie uit te voeren. Vanuit de Politiewet moet de politie ook hulp bieden aan mensen in nood. Ik stel dat mensen die in de gevangenis dreigen te belanden omdat ze hun boete niet kúnnen betalen, recht hebben op de hulp, bemiddeling en zorg van de ‘waakzame en dienstbare’ politie. Waakzaam, ook daar waar mensen door de praktische uitvoering van de Wet dieper in de problemen wegzakken. Dat is een standpunt vanuit moraal, maar in mijn overtuiging ook vastgelegd in de regels die de politie hanteren mag.

Politie wil oplossingen?

Hoe kijkt de politie hier dan tegenaan? Uit de reacties wordt vaak gezegd dat er ook oog is voor de grensgevallen. De mensen die tussen wal en schip dreigen te belanden. Die de ‘schrijnende gevallen’ worden genoemd. Maar in hoeverre wordt dit ook waargemaakt.

In het dilemma van de maand wordt dit dus besproken. En wat blijkt? Ook (zelfs?) het uitvoeringsorgaan van het Openbaar Ministerie is opvallend kritisch en adviseert soepel om te gaan met deze groep mensen. Oplossingen zoeken wordt ook door de politie als beste oplossing gezien.
Politie CJIB 2

1 Miljard inkomsten

Hoe tekenend is het, dat het OM, de Minister van Justitie, de meerderheid van de Tweede Kamer (!) en het CJIB het hoofd afwenden? Waarom moeten Rechters en politieagenten voor de oplossing zorgen en blijven de mensen die het systeem in stand houden zich afwenden van de praktijk?

Ondertussen blijft Cel 34 wachten op de antwoorden van de Minister op het WOB-verzoek. Ik voorspel dat het te maken heeft met de 1 miljard die binnengehaald wordt. Daar moet eerst een oplossing voor gevonden worden. Straks zal blijken dat de verhogingen de Staat héél veel geld oplevert. Daar hoef ik geen helderziende voor te zijn.

 Blok beretrots op razziaBlok beretrots op razzia

U weet inmiddels, in november ben ik door de politie in de cel gezet omdat ik mijn openstaande boetes niet kon betalen. Ik had simpelweg geen geld genoeg om de boete en de verhogingen van 150{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} te voldoen. Ik, en honderden anderen die dezelfde schoenen pasten, werden zonder pardon domweg opgepakt en opgesloten.

Dat is niet iets nieuws, dat gebeurt al jaren. Ik noem het razzia’s, de politieacties die landelijk gehouden worden om zoveel mogelijk wanbetalers het vuur aan de schenen te leggen. Met alle gevolgen van dien.

Gisteren stuurde de plaatsvervanging van Ivo Opstelten, in de persoon van Stef Blok, een uitgebreide Hoerabrief aan de Tweede Kamer. Blok is beretrots op onze Nationale Politie.

De brief van Blok

Laat ik het toch nog maar eens heel duidelijk stellen. Een boete (terecht opgelegd) moet gewoon betaald worden. Er is een overtreding begaan, daar staat een sanctie op. Duidelijk en helder.
Waar deze website over gaat is wat er gebeurt als je een boete op een bepaald moment (even) niet kúnt betalen en wat de gevolgen dan kunnen zijn. Blok schrijft er trots over. Ik stel dat systeem aan de kaak.

De brief werpt een interessant licht op de politieactie, waar ik onderdeel van uitmaak. Er worden namelijk wat cijfers genoemd. Ik citeer:

Van de Nationale politie heb ik vernomen dat gedurende de actie 1.344 aanhoudingen zijn verricht, 2,5 miljoen euro aan boetegelden is geïnd en veroordeelden zijn aangehouden die bij elkaar nog 76 celjaren aan gevangenisstraf open hadden staan. Over het geheel genomen is dit 75{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} meer dan in dezelfde periode in het jaar 2013

Ik laat dit even op me inwerken. 1.344 aanhoudingen zijn er verricht. 2,5 miljoen euro een achterstallige betalingen geïnd. Dat laatste is op zichzelf een boel geld, maar een schijntje ten opzichte van de 1 miljard aan boetegeld dat jaarlijks binnengedweild wordt. 

Werkelijk succesvol?

Mij intrigeert vooral die 1.344 aanhoudingen. Ik weet, er wordt tijdens dergelijke razzia’s ook  gezocht naar gestraften die nog een celstraf hebben openstaan en zich niet bij de gevangenis gemeld hebben. Zoals ik de brief interpreteer zitten deze ‘criminelen’ (om het onderscheid maar eens te maken) niet inbegrepen. Maar ik kan het mis hebben.

Hamvraag is hoeveel van de groep van 1.344 hun boete tijdens hun verblijf in de gevangenis (of spoedig hierna) alsnog betaald hebben. Want pas dan is het werkelijk ‘succes’ te meten. Hieruit blijkt of het überhaupt zin heeft om mensen die hun boete niet hebben betaald in de cel te gooien, wat de gemeenschap tenslotte 200 euro per dag per cel kost. Met andere woorden: bij hoeveel uit de groep van 1.344 speelde betalingsonmacht een rol?

Dit vertelt Justitie liever niet. Maar we willen het wél weten. En daarom kan het Ministerie wederom een WOB-verzoek verwachten. Gewoon, omdat er helderheid over moet komen.

 Ik ben tevreden over de opbrengst van deze actie die zonder de inzet van alle genoemde organisaties niet kon worden gerealiseerd. Mediaberichten brachten mee dat veroordeelden tijdig kennis konden nemen van de komende politie-inzet en alsnog tot betaling konden overgaan of zich konden melden voor een vrijheidsstraf. Voor de burger laat deze actie de boodschap achter waaruit eens te meer blijkt dat de Nationale politie en justitiepartners werk maken van de tenuitvoerlegging.
 


WOB-verzoek Ministerie van JustitieCel34.nl heeft vandaag een WOB-verzoek ingediend bij het Ministerie van Justitie. De Wet Openbaarheid van bestuur regelt dat iedereen die informatie wil over overheidshandelen in staat is die te ontvangen. Cel 34 maakt van dit recht gebruik om inzicht te krijgen in de bedragen die geïnd worden door het CJIB als het gaat om de exorbitante verhogingen bij het niet op tijd betalen van een boete in het kader van de Wet Mulder.

Reactie Teeven teleurstellend

Cel 34 heeft een mailactie opgezet om de Staatssecretaris en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak het systeem van boete-inning direct te veranderen. Het huidige systeem brengt mensen onnodig in grote problemen. Deze website staat vol met voorbeelden hiervan.

Staatssecretaris Teeven heeft inmiddels op deze mailactie inhoudelijk gereageerd. Het antwoord is zoals verwacht teleurstellend. Teeven gaat in zijn reactie niet in op nieuwe aanbevelingen en maakt geen woord vuil aan de dieperliggende oplossing; het stoppen met het opleggen van veel te hoge verhogingen wanneer mensen te laat zijn met het betalen van hun boete.

Deze verhogingen liggen ten grondslag aan de problemen die burgers ondervinden, wanneer het niet betalen van een boete volledig uit de hand loopt. In het ergste geval gijzelt de Staat de wanbetaler en kom je in de cel terecht.

Waarom reageert Teeven niet?

De vraag is waarom Teeven niet reageert op het dieperliggende probleem, maar steeds weer blijft herhalen wat hij in de afgelopen maanden steeds aan de Kamer als antwoord op vragen gaf. Het lijkt wel of de Staatssecretaris de oorzaak van de problemen helemaal niet wil aanpakken.
De enige reden kan zijn dat de verhogingen veel geld in de Staatskas doen vloeien. Het bedrag dat het CJIB jaarlijks int overstijgt namelijk de 1 miljard.

Hoeveel van die 1 miljard wordt nou precies door de verhogingen binnen geharkt? Op vragen hierover van de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Justitie de gegevens steeds niet paraat. (Zoals het Ministerie van Justitie wel vaker bonnetjes kwijt is.) Deze gegevens moeten wel beschikbaar zijn, denkt Cel 34. En het vermoeden blijft bestaan dat het Ministerie niets aan de verhogingen wil doen omdat het simpelweg te veel geld oplevert.

Wordt iets verzwegen?

Om helderheid te krijgen heeft Cel 34 het WOB-verzoek ingediend. Hierbij willen we weten hoeveel geld er in de afgelopen jaren in binnengekomen en hoe hoog het bedrag aan verhogingen precies is. Als dit helder is, kunnen we waarschijnlijk conclusies trekken.

Is dat misschien waar Teeven bang voor is?

[UPDATE] Inmiddels zijn de cijfers bekend en blijkt de Nederlandse Staat inderdaad vele miljoenen te verdienen aan de exorbitante verhogingen van verkeersboetes bij te late betaling.