Klaas Dijkhoff zet vaart achter betalingsregeling


Klaas Dijkhoff zet vaart achter betalingsregeling

Vandaag heeft de nieuwe staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer laten weten dat het vaart zet achter de mogelijkheid van het treffen van een betalingsregeling van openstaande boetes boven de € 225,00. In de Tweede Kamer had zijn voorganger Fred Teeven beloofd dit via een wetswijzing te willen regelen. Dijkhoff wil hier niet op wachten en heeft een interim regeling aangekondigd die al vanaf 1 juli 2015 van kracht kan zijn.

Maatschappelijk onrust

Hiermee komt de staatssecretaris plotseling tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, nadat er maatschappelijk onrust is ontstaan en rechters, de nationale ombudsman en veel maatschappelijke organisaties scherpe kritiek uitten op de huidige CJIB-praktijk.

Dit is wat Cel 34 betreft een zwaar bevochten begin. Echter is de interim maatregel niet voldoende om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen. Voor deze mensen kan een boete lager dan 225 euro nog een veel te groot bedrag zijn om in één keer binnen zes weken te voldoen. Ook geldt de nieuwe maatregel alléén voor nieuwe zaken.

Heeft u problemen met het betalen van een boete die vóór 1 juli is opgelegd, dan heeft u ook met deze nieuwe regels nog steeds geen recht op een betalingsregeling.

Lage inkomens nog altijd in de knel

Voor de boetes beneden de grens is er nog niets geregeld. Hiervoor blijven de exorbitante verhogingen bij het niet op tijd kunnen betalen nog gewoon bestaan. Ook zal het CJIB hiervoor geen betalingsregeling accepteren. Deze boetes komen dus in het huidige traject terecht, waarbij een deurwaarder de kosten nog verder zal laten oplopen en in het slechtste geval een gijzeling onafwendbaar lijkt te zijn. De verwachting is echter dat rechters ook hierin de huidige praktijk zullen laten gelden. De wet zegt volgens de rechters namelijk dat een gijzeling alleen bedoeld is voor hen die zonder gegronde reden blijven weigeren de boete te voldoen.

Ook de politiek zal zich blijven inzetten om de betalingsregeling beter te regelen. De SP heeft al aangegeven dat de regeling ook voor lagere boetes zal moeten gelden.

Heeft u niets aan deze nieuwe regels? Zit u nú in de problemen met een openstaande boete en is een betalingsregeling voor u de enige optie? Stuur hier een mail naar de Tweede Kamer!


Tweede Kamer doet niets aan CJIB


Tweede Kamer doet niets aan CJIB

Vandaag ontving CEL 34 officieel antwoord van de Tweede Kamer inzake de protestmail en de aanbevelingen voor een beter functionerend CJIB. Het antwoord van voormalig Staatsecretaris Teeven was inmiddels binnen en bekend en CEL 34 had hier inmiddels ook weer op gereageerd.

De Vaste kamercommissie heeft ondanks de inhoudelijke kritiek op het antwoord besloten de zaak te laten rusten (!).

BRIEF-TWEEDEKAMER-28032015Teeven zei niets nieuws

Natuurlijk is CEL 34 hier ontzettend teleurgesteld over. Ondanks dat inmiddels bijna 600 (!) mensen bij de Tweede Kamer heeft aangegeven dat het zo echt niet langer kan en de gijzeling per direct dienen te stoppen, houdt de politiek zich doof. Het antwoord van de voormalig staatssecretaris was niets anders dan een herhaling wat hij altijd gezegd heeft. Ondertussen vindt de Tweede Kamer het heel normaal dat dagelijks mensen zonder geld in de gevangenis belanden.

Druk opvoeren

Natuurlijk stopt het hier niet! Uw handtekeningen blijven hard nodig, zodat de Vaste Kamercommissie uw mails blijft ontvangen. De handtekeningen blijven ook aangeboden worden aan de Tweede Kamer. We zullen niet rusten voordat het CJIB beleid aangepast wordt en er een rechtvaardig beleid gevoerd wordt!

Blijf dus uw mails versturen!


Blok beretrots op razziaBlok beretrots op razzia

U weet inmiddels, in november ben ik door de politie in de cel gezet omdat ik mijn openstaande boetes niet kon betalen. Ik had simpelweg geen geld genoeg om de boete en de verhogingen van 150{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} te voldoen. Ik, en honderden anderen die dezelfde schoenen pasten, werden zonder pardon domweg opgepakt en opgesloten.

Dat is niet iets nieuws, dat gebeurt al jaren. Ik noem het razzia’s, de politieacties die landelijk gehouden worden om zoveel mogelijk wanbetalers het vuur aan de schenen te leggen. Met alle gevolgen van dien.

Gisteren stuurde de plaatsvervanging van Ivo Opstelten, in de persoon van Stef Blok, een uitgebreide Hoerabrief aan de Tweede Kamer. Blok is beretrots op onze Nationale Politie.

De brief van Blok

Laat ik het toch nog maar eens heel duidelijk stellen. Een boete (terecht opgelegd) moet gewoon betaald worden. Er is een overtreding begaan, daar staat een sanctie op. Duidelijk en helder.
Waar deze website over gaat is wat er gebeurt als je een boete op een bepaald moment (even) niet kúnt betalen en wat de gevolgen dan kunnen zijn. Blok schrijft er trots over. Ik stel dat systeem aan de kaak.

De brief werpt een interessant licht op de politieactie, waar ik onderdeel van uitmaak. Er worden namelijk wat cijfers genoemd. Ik citeer:

Van de Nationale politie heb ik vernomen dat gedurende de actie 1.344 aanhoudingen zijn verricht, 2,5 miljoen euro aan boetegelden is geïnd en veroordeelden zijn aangehouden die bij elkaar nog 76 celjaren aan gevangenisstraf open hadden staan. Over het geheel genomen is dit 75{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} meer dan in dezelfde periode in het jaar 2013

Ik laat dit even op me inwerken. 1.344 aanhoudingen zijn er verricht. 2,5 miljoen euro een achterstallige betalingen geïnd. Dat laatste is op zichzelf een boel geld, maar een schijntje ten opzichte van de 1 miljard aan boetegeld dat jaarlijks binnengedweild wordt. 

Werkelijk succesvol?

Mij intrigeert vooral die 1.344 aanhoudingen. Ik weet, er wordt tijdens dergelijke razzia’s ook  gezocht naar gestraften die nog een celstraf hebben openstaan en zich niet bij de gevangenis gemeld hebben. Zoals ik de brief interpreteer zitten deze ‘criminelen’ (om het onderscheid maar eens te maken) niet inbegrepen. Maar ik kan het mis hebben.

Hamvraag is hoeveel van de groep van 1.344 hun boete tijdens hun verblijf in de gevangenis (of spoedig hierna) alsnog betaald hebben. Want pas dan is het werkelijk ‘succes’ te meten. Hieruit blijkt of het überhaupt zin heeft om mensen die hun boete niet hebben betaald in de cel te gooien, wat de gemeenschap tenslotte 200 euro per dag per cel kost. Met andere woorden: bij hoeveel uit de groep van 1.344 speelde betalingsonmacht een rol?

Dit vertelt Justitie liever niet. Maar we willen het wél weten. En daarom kan het Ministerie wederom een WOB-verzoek verwachten. Gewoon, omdat er helderheid over moet komen.

 Ik ben tevreden over de opbrengst van deze actie die zonder de inzet van alle genoemde organisaties niet kon worden gerealiseerd. Mediaberichten brachten mee dat veroordeelden tijdig kennis konden nemen van de komende politie-inzet en alsnog tot betaling konden overgaan of zich konden melden voor een vrijheidsstraf. Voor de burger laat deze actie de boodschap achter waaruit eens te meer blijkt dat de Nationale politie en justitiepartners werk maken van de tenuitvoerlegging.
 


Is er leven na Teeven? 

Natuurlijk ben ik er maar wat blij mee dat de twee haantjes werkloos zijn. Die twee redden zich wel. Riant wachtgeld en rustig op zoek naar een nieuwe baan. Of gaat Opstelten nu misschien van zijn pensioen genieten? Krijgt hij dan toch nog zijn wachtgeld overgemaakt? Ik heb geen idee. Het maakt me vandaag ook niet zoveel uit. De zon schijnt.

In ieder geval is de weg nu vrij voor een nieuw duo. En waar met Teeven niet te praten was, gloort er weer hoop aan de horizon. Nieuw bloed – al blijft het van de VVD. Laten we hopen op twee verstandige mensen met  het hart op de juiste plaats en een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Het valt mij op dat sinds eind vorige week de lente erg haar best doet. U ook?

Nu de weg vrij is voor nieuw geluid is het weer volop van belang dat u Cel 34 (en die duizenden slachtoffers van het onbarmhartig CJIB beleid helpt door ook uw stem te laten horen! Want ook de volgende staatssecretaris en Minister van Justitie moet overtuigd worden van het falen van het systeem. En dat een grondige herziening van het CJIB beleid zo snel mogelijk in gang gezet moet worden. Stuur daarom de protestmail naar de Vaste kamercommissie voor Veiligheid & Justitie. Het is hard, heel hard nodig!

Er is leven na Teeven. Nieuw leven, met nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Laten we die met elkaar benutten. Sla de handen ineen en help!

 

Waarna Cel34 door Willem geblokkeerd wordt… #Eindediscussie

WOB-verzoek Ministerie van JustitieCel34.nl heeft vandaag een WOB-verzoek ingediend bij het Ministerie van Justitie. De Wet Openbaarheid van bestuur regelt dat iedereen die informatie wil over overheidshandelen in staat is die te ontvangen. Cel 34 maakt van dit recht gebruik om inzicht te krijgen in de bedragen die geïnd worden door het CJIB als het gaat om de exorbitante verhogingen bij het niet op tijd betalen van een boete in het kader van de Wet Mulder.

Reactie Teeven teleurstellend

Cel 34 heeft een mailactie opgezet om de Staatssecretaris en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak het systeem van boete-inning direct te veranderen. Het huidige systeem brengt mensen onnodig in grote problemen. Deze website staat vol met voorbeelden hiervan.

Staatssecretaris Teeven heeft inmiddels op deze mailactie inhoudelijk gereageerd. Het antwoord is zoals verwacht teleurstellend. Teeven gaat in zijn reactie niet in op nieuwe aanbevelingen en maakt geen woord vuil aan de dieperliggende oplossing; het stoppen met het opleggen van veel te hoge verhogingen wanneer mensen te laat zijn met het betalen van hun boete.

Deze verhogingen liggen ten grondslag aan de problemen die burgers ondervinden, wanneer het niet betalen van een boete volledig uit de hand loopt. In het ergste geval gijzelt de Staat de wanbetaler en kom je in de cel terecht.

Waarom reageert Teeven niet?

De vraag is waarom Teeven niet reageert op het dieperliggende probleem, maar steeds weer blijft herhalen wat hij in de afgelopen maanden steeds aan de Kamer als antwoord op vragen gaf. Het lijkt wel of de Staatssecretaris de oorzaak van de problemen helemaal niet wil aanpakken.
De enige reden kan zijn dat de verhogingen veel geld in de Staatskas doen vloeien. Het bedrag dat het CJIB jaarlijks int overstijgt namelijk de 1 miljard.

Hoeveel van die 1 miljard wordt nou precies door de verhogingen binnen geharkt? Op vragen hierover van de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Justitie de gegevens steeds niet paraat. (Zoals het Ministerie van Justitie wel vaker bonnetjes kwijt is.) Deze gegevens moeten wel beschikbaar zijn, denkt Cel 34. En het vermoeden blijft bestaan dat het Ministerie niets aan de verhogingen wil doen omdat het simpelweg te veel geld oplevert.

Wordt iets verzwegen?

Om helderheid te krijgen heeft Cel 34 het WOB-verzoek ingediend. Hierbij willen we weten hoeveel geld er in de afgelopen jaren in binnengekomen en hoe hoog het bedrag aan verhogingen precies is. Als dit helder is, kunnen we waarschijnlijk conclusies trekken.

Is dat misschien waar Teeven bang voor is?

[UPDATE] Inmiddels zijn de cijfers bekend en blijkt de Nederlandse Staat inderdaad vele miljoenen te verdienen aan de exorbitante verhogingen van verkeersboetes bij te late betaling.
  
Antwoord Teeven op Cel34Staatssecretaris Teeven heeft op 3 maart 2015 de Tweede Kamer een antwoord gestuurd naar aanleiding van de vraag van de Vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie om een reactie van de staatssecretaris op de website en aanbevelingen van Cel 34.

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Teeven:
Antwoord Teeven op Cel34Cel 34 heeft inmiddels op de brief gereageerd:

Geachte leden Vaste kamercommissie van Veiligheid en Justitie,

Het valt mij op dat de staatssecretaris, waar hij ingaat op de aanbevelingen op mijn website en die inmiddels ruim 300 burgers in een email aan de Vaste kamercommissie hebben gestuurd, alleen de bijzonderheden eruit licht waar hij in eerdere stadia al maatregelen tegen genomen heeft. Buiten beschouwing laat de staatssecretaris onder andere de aanbevelingen:

– Als eerste moet de exorbitante verhoging van niet op tijd betaalde boetes direct van tafel. De huidige regelgeving brengt mensen onnodig in diepe financiële problemen, die in veel gevallen niet meer op te lossen zijn.

– Ook het CJIB moet zich bij het rekenen van verhogingen bij aanmaning gaan houden aan dezelfde wet als ieder ander bedrijf of organisatie. Hiertoe zijn er al sinds lange tijd maximale verhogingen in de Wet vastgelegd.

– Het gijzelen van burgers die niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen moet stoppen. Deze maatregel is een nodeloos zwaar dwangmiddel met uiterst grote gevolgen voor de betrokkenen en hun naasten. Daarnaast is de maatregel uitermate ineffectief, inefficiënt en bijzonder kostbaar. De kosten van gijzeling liggen vele malen hoger dan het bedrag (inclusief verhogingen) van de boete.

– De huidige Officier van Justitie van het CJIB moet vervangen worden. Er moet binnen de organisatie een cultuuromslag plaatsvinden om de veranderingen door te kunnen voeren. Hierbij dient de huidige cultuur van straffen en dwang plaats te maken voor maatwerk bij incasseren. Het verdient wellicht de aanbeveling het CJIB onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën te laten vallen.

Vastgesteld moet worden dat de staatssecretaris antwoord geeft op minder dan de helft van de betreffende aanbevelingen.

Het enige nieuwe antwoord van de staatssecretaris op de aanbevelingen is zijn antwoord op de aanstelling van een eigen deurwaarder. De staatssecretaris schrijft:

Het betreft activiteiten (ambtshandelingen) die door de gerechtsdeurwaarder tegen vergoeding wordt verricht. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het verrichten van ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders te wensen overlaat. In tegendeel, het algemene beeld is dat de Nederlandse gerechtsdeurwaarder tegen relatief lage kosten doelmatig functioneert. Het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door het CJIB – wat overigens wetswijziging vergt – zou tot gevolg hebben dat aan gerechtsdeurwaarders inkomsten worden onthouden, zonder dat daarvoor een passende rechtvaardiging bestaat. Daarbij is het niet waarschijnlijk dat de
ambtshandelingen goedkoper en doelmatiger door een gerechtsdeurwaarder in dienst van het CJIB zouden kunnen worden verricht. Het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door overheidsinstanties past bovendien niet in het streven van het Kabinet tot een compacte overheid te komen. Ik ben dan ook geen voorstander van het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door het CJIB.

Duidelijk is, dat de staatssecretaris hier uitgaat van een kosten-baten analyse. Dit is echter niet de aanleiding van de aanbeveling. De aanbeveling is gericht op het snel innen van openstaande boetes zonder burgers onnodig in de problemen te brengen. Overigens is het een bekend gegeven dat het CJIB (of het Ministerie van Justitie) de zaken bij de deurwaarders heeft afgekocht tegen een absurd laag bedrag waar de deurwaarder geen inkomen uit zal genereren.

Doelmatiger en goedkoper voor de burger kan het echter zeker. De kosten van de deurwaarder lopen voor de burger namelijk ernstig op. Zie hiervoor onder andere:
https://cel34.nl/hoe-bij-flanderijn-kosten-cjib-oplopen/
Indien het CJIB bij de deurwaarders van de Belastingdienst (Ministerie van Financiën) ondergebracht worden, zijn de kosten natuurlijk wel veel lager. Dit geldt niet alleen voor de Overheid, maar zeker ook voor de burger.

Doelmatig is het inschakelen van een externe deurwaarder evenmin, wanneer de boete gewoonweg niet betaald kán worden. Deurwaarderskantoor Vermeer, Schutte en Musen uit Den Helder laat Cel34 inzake de openstaande boetes weten dat het CJIB (of de Officier van Justitie) een termijn hanteert waarin de deurwaarder de tijd krijgt het openstaande bedrag te innen. Lukt dit de deurwaarder dit niet, moet het dossier aan het CJIB worden teruggestuurd, waarna het CJIB de gijzeling in gang zet. Ondertussen zit de schuldenaar met nóg hogere kosten.

Zoals in de aanbevelingen gezegd is een cultuuromslag nodig. Het antwoord van de staatssecretaris sterkt mij in die mening. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de staatssecretaris alleen ingaat op veranderingen die hij eerder in gang heeft gezet. Dat oude en lopende zaken (en daarmee huidig leed) niet, of niet op korte termijn wordt verlicht of opgelost, maakt de staatssecretaris blijkbaar niet zoveel uit. Dit is naast teleurstellend ook ronduit schandalig. De staatssecretaris komt zijn zorgplicht niet na.

Nogmaals wijs ik u als volksvertegenwoordigers op het feit dat de problemen beginnen bij de exorbitante verhogingen die de staatssecretaris oplegt. Hierover blijft hij echter zwijgen. Het lijkt er inmiddels op dat deze verhogingen dermate belangrijk is voor de begroting dat het loslaten van die verhogingen de Minister voor een begrotingsprobleem stelt. Het is tot op heden ook schimmig gebleven hoe groot het aandeel van de verhogingen is ten aanzien van het totale boetebedrag dat in de begroting is opgenomen. Om dit helder te krijgen zal ik op korte termijn een WOB-verzoek bij het Ministerie indienen.
Hoogachtend,

[Ondertekening Cel 34]

 

De SP heeft toegezegd deze brief mee te nemen in het verdere proces.

Wordt vervolgd. Uw hulp blijft nodig!

Deal, Fred Teeven?Beste Fred,

Met jou valt een dealtje te sluiten. Heb ik van horen zeggen.

Vandaar mijn brief. Want het is alweer even geleden dat je beloofd hebt mij te schrijven. Maar je bent er nog niet aan toegekomen. Dat snap ik. Je bent een druk bezet man. Het is ook heel wat werk allemaal. Je moet voortdurend het hand boven Ivo zijn hoofd houden, en vice versa. Wat niet alleen een berg tijd kost, maar je wellicht ook een lamme arm bezorgt. Dat is over het algemeen behoorlijk ongemakkelijk.

Misschien valt het je op dat ik je tegenwoordig tutoyeer. Ik vind het een stuk persoonlijker. Je bent tenslotte geen haar beter dan ik. Of Cees H.

Maar nu even ter zake. Want we moeten hoognodig wat regelen. Je weet, je hebt me afgelopen november onschuldig in de cel gezet. Ik heb een aantal verkeersboetes openstaan en ik ken je inmiddels. Je vindt het wel wat om de bink uit te hangen, dus kwam ik in de gevangenis. Sindsdien hebben wij een, nou ja, een meningsverschilletje.

Nou kwam gisterenavond mij ter ore dat er met jou wel een lucratieve deal is te sluiten. Ik ben daar namelijk wel voor te vinden. Ik doe een beetje water bij de wijn, jij doet een beetje water bij de wijn. Samen zullen we alles eerlijk delen – ik een beetje meer dan jij.

Als jij nou die verkeersboetes van mij gewoon kwijtscheldt. Daar heb ik tenslotte al voor vast gezeten. Drie weken, dat is best een flinke tijd. Dan maak ik gewoon 25 euro aan jou over. En jij vergoedt mijn gederfde inkomsten tijdens mijn detentie. Plus nog een schadevergoeding voor het verliezen van mijn baan. En een schadevergoeding voor iets dat we saampjes nog even moeten bedenken. Laten we zeggen dat we dan uitkomen op een betaling door Justitie op mijn privérekening van, uhm, 75.000 euro?

Houden we wel de Belastingdienst erbuiten.

Deal, Fred?

Groetjes aan Ivo!Wat heeft Cel 34 tot nu toe bereikt?Misschien vraagt u zich net als ik af of een website als Cel 34 of een handtekeningenactie zoals we deze hebben, wel zin heeft. Ik probeer dan altijd eens te kijken wat er in de afgelopen tijd allemaal gebeurd is.

Mijn verhaal over mijn gijzeling door het CJIB heeft in ieder geval 25.000 mensen gelezen. Dat is al heel erg mooi. Het is goed als heel veel mensen weten dat vandaag de dag weten dat dit in ons land gewoon mogelijk is. Steeds meer mensen horen ervan, vinden dat dit moet stoppen en komen ook daadwerkelijk in actie. De teller van de mailtjes die de Tweede Kamer tot nu toe heeft ontvangen staat op ruim 300!

Ook in de Tweede Kamer is het verhaal van Cel 34 dus bekend geworden. De SP heeft hierover vragen gesteld en staatssecretaris Teeven moet een reactie op het verhaal van Cel 34 gaan geven. Dit heeft hij overigens nog niet gedaan, maar de staatssecretaris mag er op rekenen dat ik in blijde afwachting voor de brievenbus lig!

Verder zijn het vooral de kleine dingen die het doen. Ik kan bijvoorbeeld al blij worden als ik in de lijst maillijst zie dat mensen van het Ministerie van Justitie (in dit geval afdeling DJI – Dienst Justitiële inrichtingen) zich inschrijven op mijn blog. Het wordt dus gelezen, en niet alleen door mede-slachtoffers of andere geïnteresseerden. Nee, ook het hogere volk leest mee. En dat is nodig en natuurlijk ook de bedoeling van het geheel.

Want naast dat ik mijn verhaal wil delen vind ik dat er ook daadwerkelijk iets veranderen moet! Daarvoor is het nodig dat iedereen de kans heeft om mijn verhaal te lezen. En met iedereen bedoel ik natuurlijk ook de verantwoordelijken in het veld. De politie, die steeds maar weer uitvoert wat de minister (lees: CJIB onrechtmatig) hen opdraagt. Maar natuurlijk ook de bewaarders in de gevangenissen, de ambtenaren die beslissingen nemen, de bestuurders en de volksvertegenwoordigers. Want alleen zó kunnen we een vuist maken tegen onrechtvaardig beleid.

Dat kan ik niet alleen. Daar heb ik ú bij nodig. Blijft u zich ook inzetten? Dat kan natuurlijk door uw handtekening. Maar óók door anderen over mijn verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. Dank u wel!!

Hoe bij Flanderijn kosten CJIB oplopenWeer gezin door toedoen CJIB in problemen

Vandaag kwam Cel 34 in het bezit van een overzicht van openstaande boetes van een getrouwd stel uit het midden van het land. Ook deze mensen, levend van een klein inkomen, heeft problemen met het CJIB. Een boete kon niet direct betaald worden, maar de beste mensen doen wat ze kunnen. Er wordt betaald, maar omdat er daardoor minder geld overbleef, raakten zij achter in de betaling van verzekering en lieten zij de auto later keuren. Zoals bij veel andere slachtoffers komen ook hier weer boetes voor binnen. Met verhogingen. En dubbelende verhogingen. Het resultaat is te zien in dit overzicht, toegestuurd door deurwaarderskantoor Flanderijn:

FRANDERIJN221022015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(De bedragen van de ‘Hoofdsom’ is inclusief de verhogingen opgelegd door het CJIB.)

Wat nu?

Deurwaarder Flanderijn geeft dit gezin precies 3 werkdagen om het bedrag te betalen. Hierna zal de auto, die ook dit gezin gewoon nodig heeft voor werk, in beslag worden genomen.
Gevolg? Oplopen van de kosten, verlies van inkomsten en uiteindelijk géén betaling en een hogere rekening.

Zo werkt het CJIB. Nog steeds. En de toegezegde plannen van Staatssecretaris Teeven is ook voor dit gezin géén oplossing.

(Wordt vervolg)

 

Bent u het CJIB-beleid ook zat? Teken hier!

En nu, meneer Teeven?Afgelopen vrijdag, 30 januari 2015, beloofde staatssecretaris Teeven de Tweede Kamer eindelijk definitief dat het mogelijk wordt verkeersboetes vanaf € 225 in termijnen te betalen. Dit goede nieuws was voor duizenden mensen die kampen met openstaande verkeersboetes én betalingsproblemen meer dan welkom. Na maanden van onderzoek zag ook de Staatssecretaris in dat deze simpele mogelijkheid een hoop leed kan besparen. Wanneer boetes van het CJIB in termijnen betaald kunnen worden, betekent dit een einde aan de exorbitante verhogingen, jarenlange stress, rechtszaken en uiteindelijke gijzelingen van onschuldige burgers in betalingsnood. Toch?

Daarvoor is het nodig dat de regeling in goede wetgeving vertaald wordt. Het wachten (inderdaad, wéér wachten) is op een uitgewerkt wetsvoorstel. Daarin moet worden voorzien, voordat de Tweede- en Eerste Kamer een nieuwe wet kan goedkeuren.

Wat moet er zoal in deze nieuwe wet geregeld worden? Het spreekt voor zich dat het, met 92.000 aanvragen tot gijzeling door het CJIB ingediend bij de Rechtbank, niet alleen mag gelden voor nieuwe boetes. Daarvoor zijn er teveel mensen die nú in de problemen verkeren. Ook ‘oude’ lopende zaken moeten onder de nieuwe wet gaan vallen, anders vallen duizenden mensen buiten de boot.

Voor Cel 34 is het duidelijk dat er twee problemen de hoofdoorzaak zijn van het grote leed dat een gijzeling mensen aandoet. De eerste is de onmogelijkheid tot het maken van afspraken met het CJIB. Het tweede probleem zijn de asociale torenhoge verhogingen die opgelegd worden. Ook bij een betalingsregeling moeten de verhogingen van tafel!

Dat geldt ook voor lopende zaken. De honderden procenten verhogingen moeten met terugwerkende kracht worden afgeschreven en voor het basisbedrag van de boete moet een deugdelijke betalingsregeling getroffen kunnen worden. Dat is de basis van Cel 34 in de aanbevelingen die het Teeven heeft gestuurd en die inmiddels honderden mensen getekend hebben). Het is nog steeds actueel, want wat de plannen van Teeven inhoudelijk precies zijn weet nog niemand. (Teken daarom de protestmail. De druk die hierdoor op Teeven en Opstelten gezet wordt blijft belangrijk!)

De grote vraag blijft dus wat er precies gaat veranderen. En vooral wanneer. De brief geeft nog steeds geen duidelijkheid hoe lang de mensen in nood nog moeten wachten, voordat er werkelijk licht aan einde van de tunnel is. En er is nog niets bekend over de voorwaarden die Teeven verbindt aan de verhogingen die momenteel opgelegd worden. Blijven die ook bij een betalingsregeling van kracht? Blijft Teeven op die manier het geld binnenharken?

Duidelijk is dat er vaart achter gezet moet worden. Daarom de vraag: En nu, meneer Teeven?