CJIB slaat slag tijdens feestdagen


CJIB slaat slag tijdens feestdagen

De rakkers van het CJIB weten het natuurlijk ook. Wie sterk is kan óók slim zijn. En als Mozes niet naar de berg komt, komt Bromsnor wel aan de deur. En daarom maakt de politie tijdens de feestdagen extra manuren vrij voor het innen van openstaande boetes. Aan de deur. Omdat de kans van slagen nou eenmaal het grootst is als de mensen tijdens de feestdagen bij hun familie zijn.

Het is dan ook niet voor niets dat een maand voor de feestdagen en vakantie de landelijke razzia hoogtij viert. Massaal gaan ze straat op, de hoeders der Wet. En ben je niet thuis? Dan heeft de politie een stapeltje folders bij de hand om je bij thuiskomst fijntjes te laten weten dat de politie aan de deur is geweest. Er is geen ontkomen aan. “Niemand ontloopt zijn straf.”

Hufters mogen straf niet ontlopen

Nu de Pinksterdagen in de verte opdoemen zijn er de eerste tekenen van het naderende onheil. De politie waarschuwt alweer voor nieuwe huisbezoeken. Rond de Kerstdagen maakten sommige dienders het wel heel bont door het publiek te waarschuwen dat het niet het eigen kerstmenu kon samenstellen als het nog boetes open had staan. Rond Pasen was er ook een ronde ‘openstaande boetes innen’. Want wie wil nou tijdens de feestdagen in de gevangenis zitten? Niemand natuurlijk. Ook niet als je openstaande boetes hebt die je nog moet betalen.

Ongetwijfeld helpt het. En natuurlijk, als je maar al te graag te hard rijdt, je vaak met te veel alcohol op in de auto stapt, als je steeds weer je als een hufter gedraagt in het verkeer, dan moet er ook druk op de ketel als je ook nog eens je straf niet accepteert. Dat mag duidelijk zijn.

Zuiver geweten

Maar daarnaast is er een heel erg grote groep mensen die een boete hebben gekregen en die naast die terechte boete nog veel harder gestraft worden. Dat is de groep die niet op tijd hun boete kon betalen. Waar het CJIB weigert naar te luisteren. Die te maken hebben gekregen met een verveelvoudiging van het boetebedrag door automatische verhogingen. Die nooit de kans hebben gekregen een normale betalingsregeling te kunnen treffen. Die eerst de schuld zagen groeien tot ongekende hoogte, voordat de deurwaarder kwam. Bij wie het allemaal boven het hoofd groeide. Die niet meer wisten hoe ze het op moesten lossen. En die nu een schuld hebben van vaak duizenden euro’s.

Ook daar gaat de politie tijdens de feestdagen langs. En legt hen de keuze voor. Nu alles betalen, of meegaan en de feestdagen in de cel doorbrengen. Achter de gesloten deur.

Ik hoop dat de agent die zo’n klus moet klaren de eer hooghoudt. Om het geweten zuiver te houden.

Interne discussie binnen politie over gijzelenInterne discussie binnen politie over gijzelen

Via een anonieme tipgever kreeg Cel 34 afgelopen week een interessant artikel onder ogen. Een artikel uit het interne personeelsblad van de politie. Het gaat om de rubriek “Werkdilemma” uit het periodiek. Het werkdilemma van de maand april:
politie cjib

Een heel interessante vraag. In mijn persoonlijk verhaal vertel ik ook over het moment dat ik door de politie werd opgepakt en in de cel werd gegooid. Het is een moment waar ik nog vaak aan terugdenk. De impact is groot op mij geweest. De gebeurtenissen die in rap tempo op je afkomen laten sporen na. Ik vraag mij regelmatig hardop af of de politie weet heeft van het trauma dat veel mensen hierbij oplopen. Is de politie zich bewust dat de manier waarop je behandeld wordt iets in de mensen stuk maakt?

Politie verplicht hulp te bieden aan mensen in nood

Met regelmaat reageer ik op Twitter op dit vlak kritisch tegen agenten die naar buiten treden met tweets over het oppakken van mensen die hun boetes niet hebben betaald. Ik ben daarin kritisch en meestal ook bewust erg scherp. Juist omdat ik wil dat er oog komt voor de andere kant van hun handelen. Dat zorgt ervoor dat ik via email soms reactie krijg van de betrokken agent. Dan volgt er een open gesprek, waar we beiden iets van onszelf kunnen laten zien.

Ik vind dat als er mensen de dupe worden van een (rechts)systeem de politie een taak heeft dit niet naast zich neer te leggen. De politie heeft niet alleen de taak de Wet te handhaven en opdrachten van het Openbaar Ministerie uit te voeren. Vanuit de Politiewet moet de politie ook hulp bieden aan mensen in nood. Ik stel dat mensen die in de gevangenis dreigen te belanden omdat ze hun boete niet kúnnen betalen, recht hebben op de hulp, bemiddeling en zorg van de ‘waakzame en dienstbare’ politie. Waakzaam, ook daar waar mensen door de praktische uitvoering van de Wet dieper in de problemen wegzakken. Dat is een standpunt vanuit moraal, maar in mijn overtuiging ook vastgelegd in de regels die de politie hanteren mag.

Politie wil oplossingen?

Hoe kijkt de politie hier dan tegenaan? Uit de reacties wordt vaak gezegd dat er ook oog is voor de grensgevallen. De mensen die tussen wal en schip dreigen te belanden. Die de ‘schrijnende gevallen’ worden genoemd. Maar in hoeverre wordt dit ook waargemaakt.

In het dilemma van de maand wordt dit dus besproken. En wat blijkt? Ook (zelfs?) het uitvoeringsorgaan van het Openbaar Ministerie is opvallend kritisch en adviseert soepel om te gaan met deze groep mensen. Oplossingen zoeken wordt ook door de politie als beste oplossing gezien.
Politie CJIB 2

1 Miljard inkomsten

Hoe tekenend is het, dat het OM, de Minister van Justitie, de meerderheid van de Tweede Kamer (!) en het CJIB het hoofd afwenden? Waarom moeten Rechters en politieagenten voor de oplossing zorgen en blijven de mensen die het systeem in stand houden zich afwenden van de praktijk?

Ondertussen blijft Cel 34 wachten op de antwoorden van de Minister op het WOB-verzoek. Ik voorspel dat het te maken heeft met de 1 miljard die binnengehaald wordt. Daar moet eerst een oplossing voor gevonden worden. Straks zal blijken dat de verhogingen de Staat héél veel geld oplevert. Daar hoef ik geen helderziende voor te zijn.

 Rechter oordeelt: Gijzeling schiet doel voorbijRechter oordeelt: Gijzeling schiet doel voorbij

In 2013 heeft een Rechter van de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een rechtszaak waarbij de Officier van Justitie in een zaak toestemming gevraagd heeft om over te kunnen gaan tot gijzeling. De betrokken Rechter oordeelt echter dat de Officier van Justitie zijn werk niet gedaan heeft en velt een spijkerhard oordeel:

De verzoeken van de officier van justitie zijn onzorgvuldig voorbereid en gemotiveerd.

Wat is er gebeurd?

De zaak diende op 22 augustus en  6 september 2013. Op de zitting verschijnt ook de wanbetaler, samen met zijn vrouw. De Officier van Justitie verzoekt de rechtbank ingevolge de Wet Mulder toestemming om de wanbetaler te mogen gijzelen. Volgens de Wet Mulder is dit mogelijk als ultiem dwangmiddel om een wanbetaler alsnog tot betaling te dwingen.

Het blijkt te gaan om drie boetes. Twee boetes voor het niet verzekeren van een bromfiets, een derde voor het verlopen van het keuringsbewijs van een auto. De boetes zijn niet betaald.
De man om wie het gaat heeft geen bezwaarschrift ingediend. Daarmee erkent hij dat de boete terecht is opgelegd. De boetes zijn na uitblijven van de betaling verhoogd met 50{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} en later nogmaals met 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het oorspronkelijke boetebedrag. De ‘wanbetaler’ heeft geen geld genoeg om de drie boetes te voldoen.

Voor twee boetes vaardigt de Officier van Justitie een dwangbevel uit. Voor de derde boete laat de Officier dit zitten, omdat inmiddels de Deurwaarder heeft laten weten dat er helemaal geen geld is. dat er geen mogelijkheid tot verhaal aanwezig was. Met andere woorden: het is de Officier bekend dat de betrokkene helemaal geen geld heeft. Toch gaat de Officier door met het uitoefenen van druk op de man en zijn vrouw.

Politie met lege handen terug

Eind 2012 en begin 2013 heeft de Officier van Justitie geprobeerd het rijbewijs van de man in te nemen. Dit is echter niet gelukt. Ook betaalt de betrokkene na dit dreigement de boete niet.
Dan probeert de Officier het op een andere manier. Hij stuurt de politie erop af om de auto buiten gebruik te stellen. De politie komt met lege handen terug; de man heeft helemaal geen auto in zijn bezit. Ook het geld kunnen de agenten natuurlijk niet innen. Het boetebedrag staat nog steeds open.

Wie denkt dat het na al deze gebeurtenissen de Officier van Justitie inmiddels wel duidelijk moet zijn dat er iets anders moet gebeuren dan strak de regeltjes van het systeem volgen, heeft het helemaal mis. Het Openbaar Ministerie is blind voor de omstandigheden en gaat rucksigloss door met het aanpakken van deze wanbetaler.

Rechter: CJIB op automatische piloot

De Rechter springt tussenbeide. Als eerste heeft hij stevige kritiek op het OM voor wat betreft het dossier. De Officier van Justitie zegt wel dat hij al het bovenstaande heeft ondernomen, maar in het dossier kan de Rechter hier niks over vinden. De Rechter zegt hierover:

Kennelijk vindt er telkens na enige tijd een automatische beoordeling plaats van het toepassen van het betrokken dwangmiddel. Het aanwezige overzicht “Actuele sanctie-gegevens” maakt daar melding van. Wat deze automatische beoordeling inhoudt is volstrekt onduidelijk.

En het valt ook de Rechter op dat het CJIB alle mogelijkheden tot incasseren op de automatische piloot volgens een bepaald lijstje afwerkt. Er is binnen het systeem niemand die een keer het dossier inhoudelijk bekijkt en een afweging maakt. De Rechter kijkt hier echter wél naar en constateert dat de betrokken man prima kan uitleggen dat het grote schulden heeft en waardoor die zijn ontstaan. De conclusie is dan ook dat er hier helemaal geen sprake is van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht.

In de uitspraak verwijt de Rechter het de Officier van Justitie nog een keer dat het allemaal anders had gekund:

De verzoeken van de officier van justitie zijn onzorgvuldig voorbereid en gemotiveerd. Indien de betrokken officier van justitie bijvoorbeeld naar alle op naam van betrokkene openstaande zaken had gekeken, had hij/zij beslist anders gehandeld. Helaas functioneert deze officier van justitie binnen een werkproces, waarbij hij/zij kennelijk slechts naar afzonderlijke (losse) zaken kijkt, ervan uitgaande dat de officier van justitie deze zaken daadwerkelijk onder ogen krijgt.

Zoek naar oplossingen

Ook zegt de Rechter dat het helemaal niet de bedoeling kan zijn om mensen die wel willen, maar niet kúnnen betalen in de cel te gooien:

Gelet op de doelstelling van het dwangmiddel van gijzeling moet sprake zijn van een reële verwachting dat betrokkene in staat is de sancties te voldoen. Indien vast staat dat betaling niet tot de mogelijkheden behoort, is er geen sprake van de bedoelde verwachting en zal het doel van de gijzeling niet kunnen worden bereikt.

Nee, zegt de Rechter zelfs, wat voor de hand ligt is de sanctie geheel of gedeeltelijk (de verhogingen, bijvoorbeeld?) kwijt te schelden en/of met deze man een goede betalingsregeling te treffen.

Dat was zijn uitspraak, en daar kon de Officier van Justitie het mee doen. Er is recht gesproken.
Stoere politietaal dat niets uithaalt
 

Stoere politietaal dat niets uithaalt

Eindelijk geeft de politie het in een op Tweede Paasdag uitgegeven persbericht ook zelf toe. Waarschijnlijk zonder te weten wat het toegeeft. Want het is inmiddels bekend welke boodschap het namens het OM en het CJIB uitdraagt. Wie niet betaalt, zal zijn straf niet ontlopen. Alsof het in de regel om zware criminelen gaat, de mensen die hun boete niet op tijd kunnen betalen. Maar wie het persbericht goed leest, leest het droeve verhaal van een 40-jarige vrouw uit Terneuzen. Een vrouw die haar boete niet op tijd betalen kon. En opgepakt wordt. Op Eerste Paasdag. De dag die genade symboliseert.

Toegegeven, 6.000 euro is een hoog bedrag. U kunt ervan uit gaan dat het hier gaat om zes niet betaalde verkeersboetes. Los van het feit waar de boetes voor zijn opgelegd, of het gaat om bewuste verkeersovertredingen of vergissingen, of mevrouw ‘een beetje dom’ is geweest of een verkeershufter, gaat het mij nu louter om het aantonen dat het systeem niet werkt. En dat het ons veel, heel veel geld kost.

Op Eerste Paasdag is de 40-jarige vrouw uit Terneuzen ‘gearresteerd’. Ooit noemden we dat ‘aanhouden’. Gearresteerd was het. Met zo’n heus arrestatieteam? Op 1e Paasdag? Kon het niet op Goede Vrijdag, tijdens The Passion misschien, om meteen in de symboliek te blijven.

De vrouw kon het bedrag, net over de zesduizend euro, niet meteen betalen. Maar om haar “te dwingen is ze in gijzeling genomen en overgedragen aan het Openbaar Ministerie”.

Als u ondanks herhaalde herinneringen een boete niet betaalt, kan het Centraal Justitieel Incasso Bureau een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hij of zij kan zonder tussenkomst van de kantonrechter beslag leggen op uw goederen, vermogen of inkomsten. Als de boete dan nog niet geïnd kan worden, legt de kantonrechter of officier van justitie een dwangmaatregel op. Er zijn verschillende dwangmiddelen: inname van uw rijbewijs, het buiten gebruik stellen van uw voertuig, gijzeling of hechtenis. De politie neemt schriftelijk contact met u op om u een laatste kans te geven de boete te betalen. Als u dit niet meteen doet, past de politie het dwangmiddel toe. De toepassing van het dwangmiddel heft de verplichting tot het betalen van de boete niet op. (Bron: Persbericht Politie.nl)

Wat staat hier beschreven? Voor de inning van de boetes in een Gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De goede man zag geen manieren om het geld te innen. Niet via beslag op goederen, niet via eventueel vermogen, niet via inkomsten.

Met andere woorden: deze mevrouw is zoals het er staat blut. Ze heeft niet genoeg middelen in huis om via verkoop van bezittingen of via beslag op haar loon het geld op korte termijn te cashen. Dát staat hier. De Deurwaarder vertelt het OM en het CJIB dat van deze kale kip niet is te plukken en stuur het dossier netjes aangetekend retour.

De politie heeft een briefje gestuurd, zo vertelt het verder. Wat de deurwaarder niet voor mekaar kreeg, lukt de politie misschien wel, zal de redenatie zijn? Het is natuurlijk gewoon ordinaire bedreiging. Net zoals het persbericht pure intimidatie is van hen die hun boetes niet kúnnen betalen. ‘Als u niet betaalt, komt het arrestatieteam. Dus wees gewaarschuwd!’

Maar mevrouw kon toch helemaal niet betalen? Had de Deurwaarder dat niet al veel eerder verteld?

En dus haalt de politie haar op. Op Eerste Paasdag. Ze wordt gearresteerd.

En nu komt het. Het rekensommetje. Mevrouw heeft zesduizend euro aan boetes openstaan. Het ligt dus in de lijn van verwachting dat het gaat om zes boetes. Per boete mag 1 week gegijzeld worden. Deze vrouw zit dus zes weken in de cel.

Zoals ik al eerder voorrekende kost een dag cel de belastingbetaler 200 euro. Zes maal zeven dagen is 42 dagen. Dat aantal dagen in de gevangenis kost de gemeenschap € 8.400,00. Kosten arrestatie niet meegerekend. Bovenop de 6.000 die nog betaald moeten worden. Als mevrouw na zes weken vrij komt, staan de boetes nog steeds open. Haar cel’straf’ is géén vervangende hechtenis.

Schiet mij maar in de feestverlichting.

 

Bent u het ook zat? Klik dan hier en help mee!

 Het kan ook u overkomen!


 

Het kan ook u overkomen

Het worst-case scenario bij een openstaande boete.

Stel, je hebt een verkeersboete gekregen voor te hard rijden. Zoals in het geval van Freddy. Je kunt de boete gewoonweg niet binnen de vastgestelde termijn van zes weken betalen. In de tijd dat voedselbanken hoogtij vieren, bijna een miljoen mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, is dat immers helemaal geen vreemd uitgangspunt. Sterker, het kan ook u overkomen.

Wat gebeurt er dan eigenlijk?

U rijdt onbewust 20 kilometer te hard waar 100 kilometer per uur gereden mag worden en ontvangt, terecht, een boete van 150 euro. Door uw krappe financiële situatie heeft u geen mogelijkheid de boete op tijd te betalen.

– U neemt contact op met het CJIB, maar krijgt te horen dat een betalingsregeling in principe niet mogelijk is voor verkeersboetes. Wel is er een mogelijkheid om u te melden bij het team schrijnende gevallen, maar of u onder een ‘schrijnend geval’ valt is zeer de vraag. U heeft immers ‘maar’ 1 boete openstaan.

– Na 6 weken krijgt u van het CJIB een aanmaning met een boeteverhoging van het basisbedrag. De boete is nu 225 euro. De tijd om een bezwaar te maken is verstreken, maar dit heeft u sowieso niet gedaan. De boete is immers terecht opgelegd.

– Een tweede aanmaning valt in de bus. De boete wordt verhoogd met nogmaals verhoogd met een extra boete. Deze is 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het basisbedrag. Uw schuld bij het CJIB is nu 375 euro.

– U stelt uw hoop op de komst van een deurwaarder, zodat u een betalingsregeling alsnog treffen kunt. De deurwaarder komt echter niet, zoals in heel gevallen de deurwaarder door het CJIB niet wordt ingeschakeld.

(Overigens, bij de komst van de deurwaarder lopen de kosten nóg veel meer op. Kijk voor een voorbeeld hier.)

– Inmiddels heeft u een tweede boete gekregen voor een remlicht dat kapot bleek te zijn. Boete: 140 euro. Ook deze worden verhoogd tot 350 euro. Openstaande boetes: totaal nu 725 euro.

– Het is lange tijd stil. Neem hier gerust 1 tot 2 jaar voor. Dan krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Zoals nog steeds te vaak gebeurt blijkt uw zaak een hamerstuk. De officier van Justitie heeft gijzeling gevorderd. De rechter vonnist dat u bij het uitblijven van uw betaling door de politie opgepakt mag worden.

– Na enige tijd (ook dit kan gerust weer een jaar duren) krijgt u van de politie een brief in de bus. U heeft nog een korte tijd (enkele dagen?) de tijd om 725 euro op het bureau te komen betalen.

– Enkele dagen later (soms echter nog dezelfde dag als de brief bezorgd is) komt de politie aan de deur. U wordt meegenomen en in de cel geplaatst. Dezelfde dag wordt u overgebracht naar het Huis van Bewaring. U wordt voor 14 dagen in de cel gezet.

– Na 14 dagen wordt u vrijgelaten. De boete staat nog steeds open en de politie mag u nog drie keer op komen halen om in de gevangenis te worden gezet.

Vindt u ook dat dit niet acceptabel is? Klik dan hier.

  
Bulk 10-daagse 2+1 2015

Freddy’s regie
 

Ervaringen van lezers – Freddy’s regie

Beste Cel34, Mijn naam is Freddy. Ik zag op Twitter dat u gereageerd heeft op een tweet van de politie waarin staat dat als je niet wilt dat de politie op de stoep staat wanneer je een openstaande boete hebt, je de regie zelf met pakken. Ik wil graag mijn verhaal is doen. Wilt u mij eens bellen? 06-15…

Natuurlijk wil ik bellen. Ik ben nieuwsgierig naar het verhaal van Freddy. Hij wil zijn verhaal graag aan me kwijt.

Freddy is 38 jaar, alleenstaand. ‘s Nachts werkt hij in de nachtdienst van een grote fabriek onder de rook van Amsterdam. ‘s Avond rijdt hij er in zijn autootje naar toe, in de vroege ochtend weer naar huis. Vier nachten per week, drie nachten vrij. Dat is zijn ritme.

Hij verdient niet veel, maar hij is gelukkig. Heeft een klein huisje, een boompje en een beestje. Voor hij naar zijn werk gaat laat hij het beestje nog snel even uit. Als hij terugkomt, voordat hij zijn bed in rolt, nog een keertje.

Op een vroege ochtend, als Freddy naar huis rijdt, wordt hij op de ring bij Amsterdam geflitst. Waar hij normaal op zijn snelheid let, rijdt hij die dag gedachteloos achter de auto voor hem aan. Twintig kilometer te hard. Na enkele weken krijgt hij een acceptgiro van het CJIB in de bus. 150 euro.

Freddy heeft geen hoog salaris en de 150 euro is teveel om in één keer op te hoesten. Hij belt met het CJIB, maar uitstel krijgt hij niet. Een betalingsregeling? Nee, dat kan niet meneer. Freddy besluit het bedrag dat hij kan missen over te maken en de rest dan maar zelf in termijnen te betalen. Hij maakt 35 euro over en houdt de rest van de maand te weinig geld over. Na zes weken komt er een aanmaning van het CJIB. De 35 euro zijn dan wel van de hoofdsom afgetrokken, de boete voor het te laat betalen bedraagt 75 euro. In plaats van 115 euro, moet hij dus opeens nog 190 euro betalen. Dat wordt Freddy teveel om te kunnen begrijpen. Hij doet zijn best om aan zijn verplichting te voldoen, maar wordt gestraft met een nog veel hogere rekening.

De tweede herinnering valt daarna ook al snel weer in de bus. Nu wordt aan Freddy door het CJIB een boete voor het te laat betalen van € 150 euro opgelegd. De boete is nu opgelopen tot 375 euro, waarvan hij nog 335 euro van moet betalen. Hij verzoekt wederom om een betalingsregeling, maar die wordt met een standaardbriefje afgewezen. Uiteindelijk is de totale schuld aan het CJIB te hoog om zonder hulp van de instantie af te lossen. Freddy heeft het gewoonweg niet breed.

“Een deurwaarder? Ik heb nooit een deurwaarder gezien. Daar schermen ze mee, maar het is lariekoek. Wel heb ik de politie twee keer gezien. Om mijn auto mee te nemen. Tegen betaling van de boete plus 500 euro kon ik ‘m weer ophalen. Maar dat geld had ik niet! En ik moet met de auto naar mijn werk, want anders kom ik in de vroege ochtend niet eens thuis.”

“Dus ik kocht in plaats van af te betalen maar weer een oud karretje voor 100 euro. Met geld dat eigenlijk voor de keuring was weggelegd. Gevolg: ik heb dit tweede autootje ook niet laten keuren. Prompt wéér een hoge boete. Dat karretje hebben ze later ook weer opgehaald. Zelfde verhaal, 500 euro erbij, plus nu de twee boete’s betalen. En ik weer een oud barreltje op de kop getikt voor 75 euro. Met geld dat eigenlijk…”

Hoe het verhaal afloopt? Het is het bekende verhaal. Freddy wordt opgepakt en voor 14 dagen in de gevangenis gezet. Als hij na twee weken vrijkomt, is zijn boete nog steeds niet betaald.. En heeft hij een belastingschuld. Omdat Freddy in de gevangenis heeft gezeten raakt hij zijn baan kwijt. Hij zit nog steeds thuis. “Welke regie?”, vraagt Freddy zich hardop af. “Er is geen regie te nemen. Het CJIB heeft de regie en weigert elke vorm van hulp en toont geen greintje menselijkheid. En de politie? Die schildert ons steeds weer als een stel criminelen af.”

Ik zwijg. Wat moet ik zeggen?  
 

Bent u het CJIB-beleid ook zat? Teken hier!Blok beretrots op razziaBlok beretrots op razzia

U weet inmiddels, in november ben ik door de politie in de cel gezet omdat ik mijn openstaande boetes niet kon betalen. Ik had simpelweg geen geld genoeg om de boete en de verhogingen van 150{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} te voldoen. Ik, en honderden anderen die dezelfde schoenen pasten, werden zonder pardon domweg opgepakt en opgesloten.

Dat is niet iets nieuws, dat gebeurt al jaren. Ik noem het razzia’s, de politieacties die landelijk gehouden worden om zoveel mogelijk wanbetalers het vuur aan de schenen te leggen. Met alle gevolgen van dien.

Gisteren stuurde de plaatsvervanging van Ivo Opstelten, in de persoon van Stef Blok, een uitgebreide Hoerabrief aan de Tweede Kamer. Blok is beretrots op onze Nationale Politie.

De brief van Blok

Laat ik het toch nog maar eens heel duidelijk stellen. Een boete (terecht opgelegd) moet gewoon betaald worden. Er is een overtreding begaan, daar staat een sanctie op. Duidelijk en helder.
Waar deze website over gaat is wat er gebeurt als je een boete op een bepaald moment (even) niet kúnt betalen en wat de gevolgen dan kunnen zijn. Blok schrijft er trots over. Ik stel dat systeem aan de kaak.

De brief werpt een interessant licht op de politieactie, waar ik onderdeel van uitmaak. Er worden namelijk wat cijfers genoemd. Ik citeer:

Van de Nationale politie heb ik vernomen dat gedurende de actie 1.344 aanhoudingen zijn verricht, 2,5 miljoen euro aan boetegelden is geïnd en veroordeelden zijn aangehouden die bij elkaar nog 76 celjaren aan gevangenisstraf open hadden staan. Over het geheel genomen is dit 75{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} meer dan in dezelfde periode in het jaar 2013

Ik laat dit even op me inwerken. 1.344 aanhoudingen zijn er verricht. 2,5 miljoen euro een achterstallige betalingen geïnd. Dat laatste is op zichzelf een boel geld, maar een schijntje ten opzichte van de 1 miljard aan boetegeld dat jaarlijks binnengedweild wordt. 

Werkelijk succesvol?

Mij intrigeert vooral die 1.344 aanhoudingen. Ik weet, er wordt tijdens dergelijke razzia’s ook  gezocht naar gestraften die nog een celstraf hebben openstaan en zich niet bij de gevangenis gemeld hebben. Zoals ik de brief interpreteer zitten deze ‘criminelen’ (om het onderscheid maar eens te maken) niet inbegrepen. Maar ik kan het mis hebben.

Hamvraag is hoeveel van de groep van 1.344 hun boete tijdens hun verblijf in de gevangenis (of spoedig hierna) alsnog betaald hebben. Want pas dan is het werkelijk ‘succes’ te meten. Hieruit blijkt of het überhaupt zin heeft om mensen die hun boete niet hebben betaald in de cel te gooien, wat de gemeenschap tenslotte 200 euro per dag per cel kost. Met andere woorden: bij hoeveel uit de groep van 1.344 speelde betalingsonmacht een rol?

Dit vertelt Justitie liever niet. Maar we willen het wél weten. En daarom kan het Ministerie wederom een WOB-verzoek verwachten. Gewoon, omdat er helderheid over moet komen.

 Ik ben tevreden over de opbrengst van deze actie die zonder de inzet van alle genoemde organisaties niet kon worden gerealiseerd. Mediaberichten brachten mee dat veroordeelden tijdig kennis konden nemen van de komende politie-inzet en alsnog tot betaling konden overgaan of zich konden melden voor een vrijheidsstraf. Voor de burger laat deze actie de boodschap achter waaruit eens te meer blijkt dat de Nationale politie en justitiepartners werk maken van de tenuitvoerlegging.
 


Mijn actie-tip voor een betere politie CAO
 
De politie voert actie voor een betere CAO. Een terechte zaak, omdat de politiemensen ondertussen al 5 jaar het zonder goede CAO moeten doen. En als gevolg hiervan al 5 jaar geen loonsverhoging hebben gekregen. Dat betekent dus al 5 jaren op de 0-nullijn, terwijl de inflatie gewoon doorging. Een heel erg slechte zaak. Vandaar dat de politie hun baas (het Ministerie van Justitie) het hardst treft waar het treffen kan. Er worden minder boetes uitgeschreven, maar meer ‘waarschuwingen’ bij overtredingen gegeven.

Is best opvallend. Als je een gemiddelde agent tot voor kort voorhield dat hij met het bekeuren alleen maar bezig was de staatskas te spekken, werd dat ontkent. Waakzaam en dienstbaar. Nu komt de agent er zelf ronduit voor uit. Goede zaak. Het maakt ‘t allemaal alleen maar overzichtelijker. En nu we toch zo ver zijn, heb ik nog een goeie tip om actie te voeren.

Het is inmiddels wel duidelijk dat de politie momenteel weer erg druk is met het innen van de boetes en met het in de cel zetten van hen die niet betalen. Jawel, tegelijkertijd met het juist niet meer uitschrijven ervan. Pikant detail. Maar goed.

Het lijkt mij een goeie zaak als ze nu ook even een tijdje stoppen met het uitvoeren van gijzelingen bij de mensen die gewoonweg niet in staat zijn hun boete te betalen. Dat geeft een echt duidelijk signaal, tenslotte. Het innen van de openstaande boetes over de rug van hen die helemaal niet in staat zijn te betalen, kóst namelijk handenvol geld. Dat zomaar de sloot in gekieperd wordt.

Wat veel erger is, duizenden gezinnen worden zo nog dieper in de stront getrokken. En de politie werkt daar tenslotte gewoon aan mee. Overtreedt feitelijk ook nog eens de Politiewet, waarin staat dat ze verplicht zijn hulp te bieden aan hen die hulp nodig hebben. Maar dat is mijn persoonlijke kijk op de zaak.

Het geeft een heel duidelijk signaal als de politie gewoon eens even stopt met het oppakken en in de cel gooien van ‘wanbetalers zonder centen’. Het zal van formidabel formaat zijn als die durf er is.

Over de rug van de politiemensen geen CAO? Dan over de rug van arme mensen ook geen dwangmiddelen ten uitvoering.

Dan geef je een nog duidelijker signaal af. Dan sta je ergens voor!


Hoe @polwwijkbuiten erover denkt 

Oordeel zelf

 

Waarna Cel34 door Willem geblokkeerd wordt… #Eindediscussie
 Gijzeling door het CJIB 

Gijzeling CJIB

Volgens NRC hebben in Nederland in het jaar 2012 maar liefst 60.000 gewone burgers een specifiek probleem gehad met het Centraal Justitieel Incassobureau. De Officier van Justitie heeft in dat jaar namelijk voor 60.000 openstaande verkeersboetes bij de Rechter toestemming gevraagd een dwangmaatregel te kunnen uitvoeren.

Gijzelen. Ofwel het oppakken van de wanbetaler en het vastzetten in de gevangenis om zo tot betaling te dwingen.

De wens dit zware middel in te zetten is afkomstig van voormalig Staatssecretaris Teeven. Hij wil zijn spierballen laten zien, om de miljoenen euro’s van onbetaald gebleven boetes alsnog te kunnen innen.

Bij Fred Teeven (en zijn baas Ivo Opstelten) telde alleen het recht van de sterksten.

Sindsdien worden er door de Nationale Politie landelijke acties uitgevoerd, die waarachtig zo nu en dan iets weg hebben van razzia’s.Een aantal keren per jaar worden álle kentekens op snelwegen op openstaande boetes gecontroleerd. Tegelijkertijd gaan honderden agenten op bezoek bij een veelvoud aantal woningen. De wanbetaler krijgt dan nog één kans de openstaande boete, te betalen. Het gaat dan om boetes die door verhogingen tot het viervoudige is opgelopen. Kan de schuldenaar niet betalen? Dan wordt hij onverwijld aangehouden waarna hij (of zij) zonder pardon in de cel belandt.

In principe geldt hierbij dat elke openstaande 50 euro gelijk staat aan 1 dag hechtenis.

Door de verhogingen is de praktijk echter, dat één boete al snel oploopt tot één week gevangenhouding.

Het gevolg van deze eigen-schuld-dikke-bult-oplossing is dat een onbekend groot aantal van de 60.000-groep onredelijk hard gestraft wordt. Voor iets, waar zij waarschijnlijk niet eens al teveel invloed op hebben kunnen uitoefenen. Een groot deel van hen wíl wel betalen, maar kán het simpelweg niet.

Immers, met het CJIB is geen betalingsafspraak te maken. Niet in een eerder stadium, noch ten tijde van de gijzeling. Voor deze mensen is er géén oplossing. En daarmee is er voor hen geen andere mogelijkheden dan hun tijd in de gevangenis uit te zitten. Velen van hen blijven naar alle waarschijnlijk soms zelfs een aantal weken in het Huis van Bewaring. Na hun gevangenschap staat de boete nog steeds open. Het CJIB heeft voorts het recht om hen maximaal drie keer per  jaar in de cel te plaatsen.
Met alle gevolgen van dien.

Ook vandaag zitten onschuldige burgers is de gevangenis. De mensen waar het hierbij om gaat kunnen niet voor hun gezinnen zorgen, niet op hun werk verschijnen, alle rechten zijn hen afgenomen. En een oplossing is er niet.

Niemand zich lijkt te bekommeren om het persoonlijk leed dat hen en hun naasten wordt aangedaan.

Eigen schuld, dikke bult?Lees ook:
CJIB betalingsregeling verkeersboetes wordt mogelijk
Protesteer mee tegen het gijzelen door het CJIB!

 

 

Een gedetineerde in de Nederlandse gevangenis kost gemiddeld € 202,65 per dag. Het CJIB mag een burger na toestemming van de Rechter voor iedere vijftig euro één dag gijzelen, met een maximum van zeven dagen per openstaande boete. Na de gijzeling moet de boete nog steeds betaald worden. Dit houdt in dat tegenover een boetebedrag van € 350,00 een gijzeling de maatschappij tenminste € 1.418,55 kost.
(
De kosten van de politie inzet zijn bij de berekening niet meegenomen.)