Blok beretrots op razziaBlok beretrots op razzia

U weet inmiddels, in november ben ik door de politie in de cel gezet omdat ik mijn openstaande boetes niet kon betalen. Ik had simpelweg geen geld genoeg om de boete en de verhogingen van 150{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} te voldoen. Ik, en honderden anderen die dezelfde schoenen pasten, werden zonder pardon domweg opgepakt en opgesloten.

Dat is niet iets nieuws, dat gebeurt al jaren. Ik noem het razzia’s, de politieacties die landelijk gehouden worden om zoveel mogelijk wanbetalers het vuur aan de schenen te leggen. Met alle gevolgen van dien.

Gisteren stuurde de plaatsvervanging van Ivo Opstelten, in de persoon van Stef Blok, een uitgebreide Hoerabrief aan de Tweede Kamer. Blok is beretrots op onze Nationale Politie.

De brief van Blok

Laat ik het toch nog maar eens heel duidelijk stellen. Een boete (terecht opgelegd) moet gewoon betaald worden. Er is een overtreding begaan, daar staat een sanctie op. Duidelijk en helder.
Waar deze website over gaat is wat er gebeurt als je een boete op een bepaald moment (even) niet kúnt betalen en wat de gevolgen dan kunnen zijn. Blok schrijft er trots over. Ik stel dat systeem aan de kaak.

De brief werpt een interessant licht op de politieactie, waar ik onderdeel van uitmaak. Er worden namelijk wat cijfers genoemd. Ik citeer:

Van de Nationale politie heb ik vernomen dat gedurende de actie 1.344 aanhoudingen zijn verricht, 2,5 miljoen euro aan boetegelden is geïnd en veroordeelden zijn aangehouden die bij elkaar nog 76 celjaren aan gevangenisstraf open hadden staan. Over het geheel genomen is dit 75{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} meer dan in dezelfde periode in het jaar 2013

Ik laat dit even op me inwerken. 1.344 aanhoudingen zijn er verricht. 2,5 miljoen euro een achterstallige betalingen geïnd. Dat laatste is op zichzelf een boel geld, maar een schijntje ten opzichte van de 1 miljard aan boetegeld dat jaarlijks binnengedweild wordt. 

Werkelijk succesvol?

Mij intrigeert vooral die 1.344 aanhoudingen. Ik weet, er wordt tijdens dergelijke razzia’s ook  gezocht naar gestraften die nog een celstraf hebben openstaan en zich niet bij de gevangenis gemeld hebben. Zoals ik de brief interpreteer zitten deze ‘criminelen’ (om het onderscheid maar eens te maken) niet inbegrepen. Maar ik kan het mis hebben.

Hamvraag is hoeveel van de groep van 1.344 hun boete tijdens hun verblijf in de gevangenis (of spoedig hierna) alsnog betaald hebben. Want pas dan is het werkelijk ‘succes’ te meten. Hieruit blijkt of het überhaupt zin heeft om mensen die hun boete niet hebben betaald in de cel te gooien, wat de gemeenschap tenslotte 200 euro per dag per cel kost. Met andere woorden: bij hoeveel uit de groep van 1.344 speelde betalingsonmacht een rol?

Dit vertelt Justitie liever niet. Maar we willen het wél weten. En daarom kan het Ministerie wederom een WOB-verzoek verwachten. Gewoon, omdat er helderheid over moet komen.

 Ik ben tevreden over de opbrengst van deze actie die zonder de inzet van alle genoemde organisaties niet kon worden gerealiseerd. Mediaberichten brachten mee dat veroordeelden tijdig kennis konden nemen van de komende politie-inzet en alsnog tot betaling konden overgaan of zich konden melden voor een vrijheidsstraf. Voor de burger laat deze actie de boodschap achter waaruit eens te meer blijkt dat de Nationale politie en justitiepartners werk maken van de tenuitvoerlegging.
 


Is er leven na Teeven? 

Natuurlijk ben ik er maar wat blij mee dat de twee haantjes werkloos zijn. Die twee redden zich wel. Riant wachtgeld en rustig op zoek naar een nieuwe baan. Of gaat Opstelten nu misschien van zijn pensioen genieten? Krijgt hij dan toch nog zijn wachtgeld overgemaakt? Ik heb geen idee. Het maakt me vandaag ook niet zoveel uit. De zon schijnt.

In ieder geval is de weg nu vrij voor een nieuw duo. En waar met Teeven niet te praten was, gloort er weer hoop aan de horizon. Nieuw bloed – al blijft het van de VVD. Laten we hopen op twee verstandige mensen met  het hart op de juiste plaats en een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Het valt mij op dat sinds eind vorige week de lente erg haar best doet. U ook?

Nu de weg vrij is voor nieuw geluid is het weer volop van belang dat u Cel 34 (en die duizenden slachtoffers van het onbarmhartig CJIB beleid helpt door ook uw stem te laten horen! Want ook de volgende staatssecretaris en Minister van Justitie moet overtuigd worden van het falen van het systeem. En dat een grondige herziening van het CJIB beleid zo snel mogelijk in gang gezet moet worden. Stuur daarom de protestmail naar de Vaste kamercommissie voor Veiligheid & Justitie. Het is hard, heel hard nodig!

Er is leven na Teeven. Nieuw leven, met nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Laten we die met elkaar benutten. Sla de handen ineen en help!

 

Waarna Cel34 door Willem geblokkeerd wordt… #Eindediscussie

WOB-verzoek Ministerie van JustitieCel34.nl heeft vandaag een WOB-verzoek ingediend bij het Ministerie van Justitie. De Wet Openbaarheid van bestuur regelt dat iedereen die informatie wil over overheidshandelen in staat is die te ontvangen. Cel 34 maakt van dit recht gebruik om inzicht te krijgen in de bedragen die geïnd worden door het CJIB als het gaat om de exorbitante verhogingen bij het niet op tijd betalen van een boete in het kader van de Wet Mulder.

Reactie Teeven teleurstellend

Cel 34 heeft een mailactie opgezet om de Staatssecretaris en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak het systeem van boete-inning direct te veranderen. Het huidige systeem brengt mensen onnodig in grote problemen. Deze website staat vol met voorbeelden hiervan.

Staatssecretaris Teeven heeft inmiddels op deze mailactie inhoudelijk gereageerd. Het antwoord is zoals verwacht teleurstellend. Teeven gaat in zijn reactie niet in op nieuwe aanbevelingen en maakt geen woord vuil aan de dieperliggende oplossing; het stoppen met het opleggen van veel te hoge verhogingen wanneer mensen te laat zijn met het betalen van hun boete.

Deze verhogingen liggen ten grondslag aan de problemen die burgers ondervinden, wanneer het niet betalen van een boete volledig uit de hand loopt. In het ergste geval gijzelt de Staat de wanbetaler en kom je in de cel terecht.

Waarom reageert Teeven niet?

De vraag is waarom Teeven niet reageert op het dieperliggende probleem, maar steeds weer blijft herhalen wat hij in de afgelopen maanden steeds aan de Kamer als antwoord op vragen gaf. Het lijkt wel of de Staatssecretaris de oorzaak van de problemen helemaal niet wil aanpakken.
De enige reden kan zijn dat de verhogingen veel geld in de Staatskas doen vloeien. Het bedrag dat het CJIB jaarlijks int overstijgt namelijk de 1 miljard.

Hoeveel van die 1 miljard wordt nou precies door de verhogingen binnen geharkt? Op vragen hierover van de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Justitie de gegevens steeds niet paraat. (Zoals het Ministerie van Justitie wel vaker bonnetjes kwijt is.) Deze gegevens moeten wel beschikbaar zijn, denkt Cel 34. En het vermoeden blijft bestaan dat het Ministerie niets aan de verhogingen wil doen omdat het simpelweg te veel geld oplevert.

Wordt iets verzwegen?

Om helderheid te krijgen heeft Cel 34 het WOB-verzoek ingediend. Hierbij willen we weten hoeveel geld er in de afgelopen jaren in binnengekomen en hoe hoog het bedrag aan verhogingen precies is. Als dit helder is, kunnen we waarschijnlijk conclusies trekken.

Is dat misschien waar Teeven bang voor is?

[UPDATE] Inmiddels zijn de cijfers bekend en blijkt de Nederlandse Staat inderdaad vele miljoenen te verdienen aan de exorbitante verhogingen van verkeersboetes bij te late betaling.
  
Antwoord Teeven op Cel34Staatssecretaris Teeven heeft op 3 maart 2015 de Tweede Kamer een antwoord gestuurd naar aanleiding van de vraag van de Vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie om een reactie van de staatssecretaris op de website en aanbevelingen van Cel 34.

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Teeven:
Antwoord Teeven op Cel34Cel 34 heeft inmiddels op de brief gereageerd:

Geachte leden Vaste kamercommissie van Veiligheid en Justitie,

Het valt mij op dat de staatssecretaris, waar hij ingaat op de aanbevelingen op mijn website en die inmiddels ruim 300 burgers in een email aan de Vaste kamercommissie hebben gestuurd, alleen de bijzonderheden eruit licht waar hij in eerdere stadia al maatregelen tegen genomen heeft. Buiten beschouwing laat de staatssecretaris onder andere de aanbevelingen:

– Als eerste moet de exorbitante verhoging van niet op tijd betaalde boetes direct van tafel. De huidige regelgeving brengt mensen onnodig in diepe financiële problemen, die in veel gevallen niet meer op te lossen zijn.

– Ook het CJIB moet zich bij het rekenen van verhogingen bij aanmaning gaan houden aan dezelfde wet als ieder ander bedrijf of organisatie. Hiertoe zijn er al sinds lange tijd maximale verhogingen in de Wet vastgelegd.

– Het gijzelen van burgers die niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen moet stoppen. Deze maatregel is een nodeloos zwaar dwangmiddel met uiterst grote gevolgen voor de betrokkenen en hun naasten. Daarnaast is de maatregel uitermate ineffectief, inefficiënt en bijzonder kostbaar. De kosten van gijzeling liggen vele malen hoger dan het bedrag (inclusief verhogingen) van de boete.

– De huidige Officier van Justitie van het CJIB moet vervangen worden. Er moet binnen de organisatie een cultuuromslag plaatsvinden om de veranderingen door te kunnen voeren. Hierbij dient de huidige cultuur van straffen en dwang plaats te maken voor maatwerk bij incasseren. Het verdient wellicht de aanbeveling het CJIB onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën te laten vallen.

Vastgesteld moet worden dat de staatssecretaris antwoord geeft op minder dan de helft van de betreffende aanbevelingen.

Het enige nieuwe antwoord van de staatssecretaris op de aanbevelingen is zijn antwoord op de aanstelling van een eigen deurwaarder. De staatssecretaris schrijft:

Het betreft activiteiten (ambtshandelingen) die door de gerechtsdeurwaarder tegen vergoeding wordt verricht. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het verrichten van ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders te wensen overlaat. In tegendeel, het algemene beeld is dat de Nederlandse gerechtsdeurwaarder tegen relatief lage kosten doelmatig functioneert. Het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door het CJIB – wat overigens wetswijziging vergt – zou tot gevolg hebben dat aan gerechtsdeurwaarders inkomsten worden onthouden, zonder dat daarvoor een passende rechtvaardiging bestaat. Daarbij is het niet waarschijnlijk dat de
ambtshandelingen goedkoper en doelmatiger door een gerechtsdeurwaarder in dienst van het CJIB zouden kunnen worden verricht. Het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door overheidsinstanties past bovendien niet in het streven van het Kabinet tot een compacte overheid te komen. Ik ben dan ook geen voorstander van het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door het CJIB.

Duidelijk is, dat de staatssecretaris hier uitgaat van een kosten-baten analyse. Dit is echter niet de aanleiding van de aanbeveling. De aanbeveling is gericht op het snel innen van openstaande boetes zonder burgers onnodig in de problemen te brengen. Overigens is het een bekend gegeven dat het CJIB (of het Ministerie van Justitie) de zaken bij de deurwaarders heeft afgekocht tegen een absurd laag bedrag waar de deurwaarder geen inkomen uit zal genereren.

Doelmatiger en goedkoper voor de burger kan het echter zeker. De kosten van de deurwaarder lopen voor de burger namelijk ernstig op. Zie hiervoor onder andere:
https://cel34.nl/hoe-bij-flanderijn-kosten-cjib-oplopen/
Indien het CJIB bij de deurwaarders van de Belastingdienst (Ministerie van Financiën) ondergebracht worden, zijn de kosten natuurlijk wel veel lager. Dit geldt niet alleen voor de Overheid, maar zeker ook voor de burger.

Doelmatig is het inschakelen van een externe deurwaarder evenmin, wanneer de boete gewoonweg niet betaald kán worden. Deurwaarderskantoor Vermeer, Schutte en Musen uit Den Helder laat Cel34 inzake de openstaande boetes weten dat het CJIB (of de Officier van Justitie) een termijn hanteert waarin de deurwaarder de tijd krijgt het openstaande bedrag te innen. Lukt dit de deurwaarder dit niet, moet het dossier aan het CJIB worden teruggestuurd, waarna het CJIB de gijzeling in gang zet. Ondertussen zit de schuldenaar met nóg hogere kosten.

Zoals in de aanbevelingen gezegd is een cultuuromslag nodig. Het antwoord van de staatssecretaris sterkt mij in die mening. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de staatssecretaris alleen ingaat op veranderingen die hij eerder in gang heeft gezet. Dat oude en lopende zaken (en daarmee huidig leed) niet, of niet op korte termijn wordt verlicht of opgelost, maakt de staatssecretaris blijkbaar niet zoveel uit. Dit is naast teleurstellend ook ronduit schandalig. De staatssecretaris komt zijn zorgplicht niet na.

Nogmaals wijs ik u als volksvertegenwoordigers op het feit dat de problemen beginnen bij de exorbitante verhogingen die de staatssecretaris oplegt. Hierover blijft hij echter zwijgen. Het lijkt er inmiddels op dat deze verhogingen dermate belangrijk is voor de begroting dat het loslaten van die verhogingen de Minister voor een begrotingsprobleem stelt. Het is tot op heden ook schimmig gebleven hoe groot het aandeel van de verhogingen is ten aanzien van het totale boetebedrag dat in de begroting is opgenomen. Om dit helder te krijgen zal ik op korte termijn een WOB-verzoek bij het Ministerie indienen.
Hoogachtend,

[Ondertekening Cel 34]

 

De SP heeft toegezegd deze brief mee te nemen in het verdere proces.

Wordt vervolgd. Uw hulp blijft nodig!

Deal, Fred Teeven?Beste Fred,

Met jou valt een dealtje te sluiten. Heb ik van horen zeggen.

Vandaar mijn brief. Want het is alweer even geleden dat je beloofd hebt mij te schrijven. Maar je bent er nog niet aan toegekomen. Dat snap ik. Je bent een druk bezet man. Het is ook heel wat werk allemaal. Je moet voortdurend het hand boven Ivo zijn hoofd houden, en vice versa. Wat niet alleen een berg tijd kost, maar je wellicht ook een lamme arm bezorgt. Dat is over het algemeen behoorlijk ongemakkelijk.

Misschien valt het je op dat ik je tegenwoordig tutoyeer. Ik vind het een stuk persoonlijker. Je bent tenslotte geen haar beter dan ik. Of Cees H.

Maar nu even ter zake. Want we moeten hoognodig wat regelen. Je weet, je hebt me afgelopen november onschuldig in de cel gezet. Ik heb een aantal verkeersboetes openstaan en ik ken je inmiddels. Je vindt het wel wat om de bink uit te hangen, dus kwam ik in de gevangenis. Sindsdien hebben wij een, nou ja, een meningsverschilletje.

Nou kwam gisterenavond mij ter ore dat er met jou wel een lucratieve deal is te sluiten. Ik ben daar namelijk wel voor te vinden. Ik doe een beetje water bij de wijn, jij doet een beetje water bij de wijn. Samen zullen we alles eerlijk delen – ik een beetje meer dan jij.

Als jij nou die verkeersboetes van mij gewoon kwijtscheldt. Daar heb ik tenslotte al voor vast gezeten. Drie weken, dat is best een flinke tijd. Dan maak ik gewoon 25 euro aan jou over. En jij vergoedt mijn gederfde inkomsten tijdens mijn detentie. Plus nog een schadevergoeding voor het verliezen van mijn baan. En een schadevergoeding voor iets dat we saampjes nog even moeten bedenken. Laten we zeggen dat we dan uitkomen op een betaling door Justitie op mijn privérekening van, uhm, 75.000 euro?

Houden we wel de Belastingdienst erbuiten.

Deal, Fred?

Groetjes aan Ivo!En nu, meneer Teeven?Afgelopen vrijdag, 30 januari 2015, beloofde staatssecretaris Teeven de Tweede Kamer eindelijk definitief dat het mogelijk wordt verkeersboetes vanaf € 225 in termijnen te betalen. Dit goede nieuws was voor duizenden mensen die kampen met openstaande verkeersboetes én betalingsproblemen meer dan welkom. Na maanden van onderzoek zag ook de Staatssecretaris in dat deze simpele mogelijkheid een hoop leed kan besparen. Wanneer boetes van het CJIB in termijnen betaald kunnen worden, betekent dit een einde aan de exorbitante verhogingen, jarenlange stress, rechtszaken en uiteindelijke gijzelingen van onschuldige burgers in betalingsnood. Toch?

Daarvoor is het nodig dat de regeling in goede wetgeving vertaald wordt. Het wachten (inderdaad, wéér wachten) is op een uitgewerkt wetsvoorstel. Daarin moet worden voorzien, voordat de Tweede- en Eerste Kamer een nieuwe wet kan goedkeuren.

Wat moet er zoal in deze nieuwe wet geregeld worden? Het spreekt voor zich dat het, met 92.000 aanvragen tot gijzeling door het CJIB ingediend bij de Rechtbank, niet alleen mag gelden voor nieuwe boetes. Daarvoor zijn er teveel mensen die nú in de problemen verkeren. Ook ‘oude’ lopende zaken moeten onder de nieuwe wet gaan vallen, anders vallen duizenden mensen buiten de boot.

Voor Cel 34 is het duidelijk dat er twee problemen de hoofdoorzaak zijn van het grote leed dat een gijzeling mensen aandoet. De eerste is de onmogelijkheid tot het maken van afspraken met het CJIB. Het tweede probleem zijn de asociale torenhoge verhogingen die opgelegd worden. Ook bij een betalingsregeling moeten de verhogingen van tafel!

Dat geldt ook voor lopende zaken. De honderden procenten verhogingen moeten met terugwerkende kracht worden afgeschreven en voor het basisbedrag van de boete moet een deugdelijke betalingsregeling getroffen kunnen worden. Dat is de basis van Cel 34 in de aanbevelingen die het Teeven heeft gestuurd en die inmiddels honderden mensen getekend hebben). Het is nog steeds actueel, want wat de plannen van Teeven inhoudelijk precies zijn weet nog niemand. (Teken daarom de protestmail. De druk die hierdoor op Teeven en Opstelten gezet wordt blijft belangrijk!)

De grote vraag blijft dus wat er precies gaat veranderen. En vooral wanneer. De brief geeft nog steeds geen duidelijkheid hoe lang de mensen in nood nog moeten wachten, voordat er werkelijk licht aan einde van de tunnel is. En er is nog niets bekend over de voorwaarden die Teeven verbindt aan de verhogingen die momenteel opgelegd worden. Blijven die ook bij een betalingsregeling van kracht? Blijft Teeven op die manier het geld binnenharken?

Duidelijk is dat er vaart achter gezet moet worden. Daarom de vraag: En nu, meneer Teeven?

CJIB betalingsregeling verkeersboetes wordt mogelijk


Licht aan de tunnelvisie van CJIB?

[Belangrijke update woensdag 29 april 2015 – Lees hier verder!]

En daar is ‘ie dan: de langverwachte brief van Staatssecretaris Teeven waarin hij uitsluitsel geeft over de mogelijkheid voor burgers om eindelijk een betalingsregeling te kunnen treffen voor hun verkeersboetes. Het gaat dan om boetes van € 225 en hoger, die dan in termijnen betaald kunnen worden. Dit is de beste oplossingen om verhogingen, dwangmiddelen en zelfs gijzeling te kunnen voorkomen.

Driewerf hoera voor het Ministerie van Justitie! Eindelijk is het onderzoek klaar en ook Teeven erkent dat deze verandering van wetgeving gewoon keihard nodig is. Jammer dat dit onderzoek zes maanden heeft geduurd, want de uitkomst is natuurlijk niets meer dan logisch. Natúúrlijk is het handiger om (hoge) boetes in termijnen te betalen, als je krap bij kas zit. Maar goed, het is op het moment dat de wetgeving is doorgevoerd alweer (bijna) vergeten.Wel is het belang dat de betalingsregeling ook mogelijk is voor oude boetes. En het zou het kabinet sieren als dan de verhogingen ook nog eens van het openstaande bedrag wordt afgeschreven. Dan krijgen veel, heel veel mensen weer wat lucht. En misschien zelfs weer wat vet op de botten. Wat natuurlijk ten goede komt aan de economie.

Wat was het niet Marc Rutte die zo graag wilde dat ik een nieuwe auto ging komen. Wel Marc, als jullie nou wat helpen door mij en al die andere slachtoffers weer wat lucht te bezorgen en we financieel weer een beetje de wind in de rug krijgen…

Dus, handen uit de mouwen, beste Opstelten, Teeven, Rutte en CJIB. Werk de plannen snel uit, dan gloort en weer een beetje hoop aan de horizon. En besparen jullie ook nog eens vele honderdduizenden euro’s aan die belachelijke gijzelingen. Die zijn dan godzijdank ook van de baan!

 

Lees hier de volledige brief aan de Tweede Kamer:

CJIB betalingsregeling mogelijk

Met de komst van staatsecretaris Dijkhoff als opvolger van Fred Teeven, bleek plotseling veel meer mogelijk dan Teeven ons had voorgehouden. De mogelijkheid om een regeling met het CJIB te treffen is niet mogelijk voor boetes lager dan € 225,00 en geldt alleen voor boetes die na 1 juli 2015 zijn opgelegd. Stuur hier een email aan de Tweede Kamer dat de mogelijkheden verruimt moeten worden!CJIB en OM maakt u rechteloosCJIB en OM maakt burger vogelvrij

Terwijl ik vanmiddag aan het nadenken ben een blog te schrijven over het gebrek aan rechtsmiddelen inzake (automatisch) opgelegde boetes, kwam de Nationale Ombudsman met een rapport naar buiten. Uit dit rapport blijkt naar aanleiding van een praktijkvoorbeeld, hoe mede die tekortkoming veel leed veroorzaakt. Het CJIB en het Openbaar Ministerie maakt mij, u, iedereen die een boete ontvangt rechteloos.

Veel mensen komen in de problemen wanneer het CJIB, in opdracht van het Landelijk Parket een boete oplegt vanwege het niet verzekeren of keuren van een voertuig. Een heel groot deel van die mensen is in de veronderstelling dat wanneer een voertuig niet op de openbare weg staat, er geen verzekering in stand hoeft te worden gehouden. De meesten weten niet dat in dat geval het voertuig geschorst moet worden.

Bij meneer Klok gaat het mis. Hij raakt bij een ongeval betrokken, komt in het ziekenhuis en zijn auto is total-loss. De auto wordt weggesleept, met alle persoonlijke spullen van de heer Klok er nog in. Ook zijn kentekenbewijs.

Nadat de heer Klok na enkele weken weer uit het ziekenhuis is, ontvangt hij van het takelbedrijf een rekening van € 5.200 voor sleep- en opstalkosten. Hij is voor deze kosten niet verzekerd en zo’n groot bedrag kan hij niet meteen betalen. Het takelbedrijf wil hem de auto pas teruggeven als hij de rekening heeft voldaan. Het bedrijf is ook niet bereid om de autopapieren aan hem te retourneren.

Dan gaat het takelbedrijf failliet. Meneer Klok heeft nog altijd zijn autopapieren niet terug. Het bedrijf is failliet gegaan voordat hij iets heeft kunnen regelen. Inmiddels ontkent het takelbedrijf zelfs dat het zijn auto in bezit heeft gehad. Dit is echter niet waar, want de heer Klok heeft met eigen ogen gezien dat zijn auto daar geweest is. Zijn papieren lagen alleen niet meer in de auto.

Dan begint gedurende maar liefst 11 jaren (!) het getouwtrek met het CJIB. Meneer Klok krijgt keer op keer hoge boetes voor het niet in stand houden van een autoverzekering én APK voor zijn inmiddels vernietigde auto. Gedurende lange tijd heeft hij deze boetes betaald, nadat hij tevergeefs heeft geprobeerd die aan te vechten. De Ombudsman schrijft:

Hij deed ook bij de rechter zijn verhaal in verband met een door het CJIB gevraagde machtiging tot gijzeling wegens een betalingsachterstand. De rechter kon de zaak niet inhoudelijk beoordelen omdat hij alleen over het wel of niet toestaan van de gijzeling mocht oordelen.

Zo gaat dat in de praktijk. Veel mensen vechten een boete aan, maar krijgen (meestal) een standaardbrief van het CJIB dat hun bezwaar niet toegekend is. Dit is de enige mogelijkheid om iets aan een onterechte boete te doen. Na dit bezwaar is er geen normale rechtsgang meer mogelijk. Tenzij er een advocaat gevonden wordt, die tot aan hoge instanties blijft aanvechten. Alleen is daar wél geld voor nodig. De boete moet gewoon betaald worden en het procederen is duur. Wie denkt dat bij de rechtszetting die wordt aangespannen om te mogen gaan gijzelen, alsnog de mogelijkheid er is om de boete van tafel te krijgen, heeft het mis.

Uiteindelijk haalde de RDW in februari 2014 naar aanleiding van zijn schriftelijk verzoek het kenteken van de heer Klok zijn naam.
Omdat de RDW dit niet met terugwerkende kracht mag doen, volgt voor de heer Klok opnieuw een aankondiging dat hij zal worden gegijzeld.

Uiteindelijk grijpt de Ombudsman met een interventie in en weet het voor elkaar te krijgen dat de situatie van de heer Klok schrijnend genoeg is om de op dat moment openstaande boetes te laten vervallen. De reeds betaalde boetes kunnen niet terugbetaald worden. De heer Klok zit financieel aan de grond.

Het OM vindt dat de boetes terecht zijn opgelegd. Het verhaal vertelt niet of meneer Klok ook in staat was om zijn voertuig te schorsen, nu zijn autopapieren buiten zijn schuld kwijt zijn. Maar er is een heel lijstje van onbehoorlijk beleid:

  1. Het bezwaar zal zonder dat er inhoudelijk goed naar is gekeken afgewezen zijn. Het OM beboet zelfs elf jaar lang zonder inhoudelijk naar de zaak te kijken! Ondanks dat de auto al lang en breid vernietigd was. (Dit is natuurlijk aantoonbaar; de auto is total-loss verklaard.)
  2. De heer Klok zal dwangbevelen van de Officier van Justitie hebben gekregen. Dwangbevelen die waarschijnlijk helemaal niet rechtsgeldig waren.
  3. De heer Klok heeft weinig mogelijkheden de zaak aan de rechter voor te leggen. Er is nergens de mogelijkheid in de Wet vastgelegd dat burgers hun geschil met het OM en/of CJIB door de rechtbank kunnen laten toetsen (!).
  4. In tegenstelling tot het ontbreken van dát recht, kan het OM vice versa de rechtbank wel verzoeken de heer Kok te laten gijzelen. Alleen kan de Rechter zich op dat moment niet uitspreken over de boete zelf. Dat is keurig netjes en strak afgebakend. Daarmee is zelfs op dat laatste moment de Rechter vakkundig buitenspel gezet.
  5. Ondertussen gaat het OM elf jaar lang door met het opleggen van boetes.

U kunt er zomaar van uit  gaan dat meneer Klok jaarlijks in totaal € 2.700 aan boetes opgelegd heeft gekregen. Op het moment dat hij deze niet meer kon betalen, loopt zo’n dergelijk bedrag inclusief verhogingen op tot € 6.760. En dat dus in principe maal 10.

Nogmaals: zonder dat de heer Klok ook maar één mogelijkheid had om zijn recht te halen!

Teevens middelvingerU zal hem een worst zijn

Een dag na de uitzending van Radar, komt Staatssecretaris Teeven met de beantwoording van de vragen die Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) stelde n.a.v. de uitzending van de Rijdende Rechter. In de beantwoording geeft Teeven aan dat de verhogingen van de boetes gebeuren comfort de huidige wet- en regelgeving. Daar heeft de staatssecretaris natuurlijk gelijk in. De verhogingen zijn immers ook in de Wet vastgelegd. Verder zegt de brief hier niets over. Daar kan uit geconcludeerd worden dat dit stelsel volgens de huidige plannen blijft bestaan.

Wel kondigt de staatssecretaris wederom zijn wetsvoorstel aan. Dit wetsvoorstel is sinds begin 2014 in voorbereiding. De beantwoording meldt dat nadere (inhoudelijke) berichtgeving in het tweede kwartaal van 2015 verwacht kan worden. Recourt stelde de vraag of het waar is dat verwacht wordt dat de invoering van de nieuwe wet pas is 2016 verwacht wordt. De staatssecretaris blijft hier in zijn beantwoording vaag over.

Ook wordt in de beantwoording herhaald dat het plan is betalingsregelingen mogelijk te maken voor boetes in het kader van de Wet Mulder (verkeersboetes) vanaf € 225,00. De hoogte van de termijnbedragen zullen gelijk zijn aan bedragen die momenteel gelden voor betalingsregelingen, zoals die in het Wetboek van Strafrecht zijn vastgelegd. (Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met inkomen en draagkracht!) Dit plan zou volgens eerdere toezeggingen al in 2014 aan de Kamer gestuurd worden.

Voor nu, zo schrijft de staatssecretaris, is het mogelijk om bij de afdeling voor schrijnende gevallen bij het CJIB een aanvraag voor een betalingsregeling te doen. Hiervoor moet men echter wel al schuldenproblematiek hebben. (M.a.w.: voor een verkeersboete die onmogelijk in één keer betaald kan worden, maar wanneer geen sprake is van overige schulden, blijft de oplossing tot invoering van de wet onmogelijk.) Erger nog: de boete moet in dat geval hoger zijn dan € 900,00. Voor een lager bedrag komt u niet in aanmerking.

Het wachten is dus op het wetsvoorstel. Een concrete datum is er nog niet. Tot die tijd blijven de boetes verhoogd worden met enorme geldbedragen. De invoering van de wet zal nog geruime tijd op zich laten wachten. Na het wetsvoorstel, het bespreken ervan in de Tweede- en Eerste Kamer en de nodige wijzigingen in de uitvoeringspraktijk, zal de mogelijkheid voor betrokkenen pas actief worden. Het behoeft geen uitleg dat de kans groot is dat hier nog ruim een jaar overheen zal gaan.

Tot die tijd is het wachten geblazen. De verhogingen zullen zonder enige schroom opgelegd blijven worden. Het staat immers in de Wet. Duizenden mensen zullen weer voor de Rechter moeten komen, omdat het CJIB hen in de cel wil plaatsen. Anderen zullen hun auto kwijtraken of onder bestaansminimum komen, doordat het CJIB zonder rekening te houden met de beslagvrije voet te pas en te onpas bedragen van hun bankrekening afschrijft. Gedurende zeker nog een jaar zullen mensen dieper in de schulden raken. Terwijl nota bene vandaag eveneens naar buiten werd gebracht dat bijna 800.000 mensen hun rekeningen niet meer op tijd kunnen betalen.

Kunnen we dan concluderen dat de Teeven al bij voorbaat de middelvinger opsteekt naar onder andere de Nationale Ombudsman, die het (net als de Raad van de Rechtsspraak) méér dan zat is?

Er kán niet meer gewacht worden. De wet moet ten spoedigste door de beide Kamers. Teeven neemt intussen rustig de tijd…

 

De maatregelen van Teeven gaan niet ver genoeg;
lees hier meer!

CJIB in uitzending Radar (19-01-15)


CJIB in uitzending Radar

Op 19 januari besteedde Radar weer aandacht aan de problemen die heel veel Nederlanders hebben met het CJIB. Gijzelingen zijn aan de orde van de dag. Radar onthulde dat het CJIB in 2014 maar liefst 92.000 maal bij de rechtbank een verzoek tot gijzeling is ingediend voor mensen die hun boetes niet (kunnen) betalen.

De Rijdende Rechter mr. Frank Visser is kwaad. Het werd nog eens in de uitzending benadrukt. Hij wijst erop dat er veel geld omgaat in de boete-business. Ruim 1 miljard euro!

Wouter, die in de uitzending te zien is, heeft net als ik in ‘De Koepel’ (P.I. de Berg in Arnhem) gezeten. Hij heeft de dezelfde ervaring als ik: “Cel 235, de deur ging dicht. En nu?”

Voor Gisele geldt hetzelfde. Ook zij vertelt over de vernederende behandeling die je krijgt wanneer je in de gevangenis aankomt.

Albert Hazelhoff is Officier van Justitie. Hij vertelt in de uitzending dat de Wet Mulder is gemaakt om notoire wanbetalers tot betaling te dwingen. Hij vindt dat dit op een verantwoorde manier gebeurt.

De Wet Mulder is ervan uit gegaan dat mensen heel veel mogelijkheden krijgen om te reageren. In principe heb je het dan over mensen die op geen enkele manier of hebben kunnen betalen, maar ook nergens blijk hebben gegeven om te willen betalen. In dat geval, vinden wij het verantwoord een vordering gijzeling in te zetten.

Dan komt hij met een opmerking die verraad hoe het Openbaar Ministerie werkelijk over deze mensen denkt:

Iemand is wél in staat in een voertuig te rijden die hij waarschijnlijk ook ooit gekocht heeft, door er wél benzine in te stoppen.. dan denk ik: ‘hoe tolerant wil je zijn’.

Ook wijst Hazelhoff op het feit dat het Openbaar Ministerie vindt dat het middel erg effectief is. Een argument dat het CJIB wel vaker gebruikt. In veertig procent van de gevallen bij gijzeling blijkt dat er alsnog betaald wordt. Dat lijkt een heel mooi getal. Maar als je het omdraait, klinkt het schokkend: Zestig procent betaalt niet. Hoe groot is het aantal dat wel wil, maar niet kan?Iets verderop in de uitzending geeft Officier van Justitie Hazelhoff antwoord op een onbekende vraag. Hij praat sneller en lijkt geïrriteerd:

Ik leg u uit, je kunt een bezwaar, je kunt in beroep, je kunt bij de deurwaarder in verzet, je kunt naar het schrijnende team van het CJIB, bij de vordering kun je bij de Rechter nog laten zien wat je persoonlijke omstandigheden zijn.

Ik zeg u: Officier van Justitie Albert Hazelhoff spiegelt de zaken anders voor dan ze zijn. Dat komt hem blijkbaar goed uit. Ik zal Hazelhoff uitleggen waarom hij niet vertelt hoe het werkelijk zit.

In het filmpje doet hij voorkomen dat een burger die zijn boete niet kan betalen vijf keer de mogelijkheid heeft om er iets aan te doen. Voldoende toegestoken handen, vindt Hazelhoff blijkbaar.

In werkelijkheid zijn het er helemaal geen vijf. Hij noemt bezwaar en beroep als twee verschillende mogelijkheden. Dat is niet waar, je kunt één keer bezwaar indienen. Maar laten we wel zijn, bezwaar dien je in als de boete onterecht opgelegd is. Niet als je de boete niet kunt betalen. Bezwaar heeft niets met een betalingsregeling te maken.

Dan de deurwaarder die Hazelhoff aanhaalt. Ik kan met zekerheid zeggen dat een deurwaarder niet altijd in het traject in beeld komt. De Officier van Justitie heeft die keuze, maar gebruikt die lang niet altijd. Ook hier is dus niet automatisch een mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen. Wat Hazelhoff zich niet realiseert is dat dit argument juist zijn stelling tegenspreekt. Indien een deurwaarder in beeld komt, en de opdracht van de deurwaarder wordt aan het CJIB teruggegeven, doet hij dit alleen maar als er geen verhaalmogelijkheid is. Er is dus geen geld! En juist op dát moment stapt het CJIB naar de Rechter: “Deze schuldenaar heeft geen geld, we willen hem gijzelen!“.Ook verwijst Hazelhoff naar het team schrijnende gevallen. Het eerlijke verhaal is dat de duidelijkste informatie die het CJIB communiceert is, dat een betalingsregeling voor verkeersboetes niet mogelijk is. Daarnaast is het team een proef, het gaat om een pilot. En voor oude zaken, voor de bijna honderdduizend mensen die in 2014 voor de Rechter werden gedaagd, geldt dit helemaal niet!

Dan de rechtszaak. Eindelijk een argument dat wél klopt. Eigenlijk is dat de eerste (en tevens laatste!) keer dat er écht iets te doen is aan het voorkomen van een gijzeling: bij de Rechter. De stap om naar de rechtszitting te gaan is helaas voor veel mensen hoog. Ik schreef er eerder over. Maar dat mensen in betalingsnood erheen moeten gaan is duidelijk; het is de enige uitweg uit de problemen met het CJIB. Al is het maar de vraag of de Rechter een betalingsregeling vonnist.

Samenvattend: de betrokken toekomstig wanbetaler komt niet onder de exorbitante verhogingen uit en is bij voorbaat veroordeeld tot een grotere schuld dan nodig en financiële problemen!

Wat verder nog uit het voorgaande te concluderen? De Officier van Justitie stelt de zaken anders voor dan ze zijn. Dit vind ik misleidend en ronduit schandalig. Het sterkt de stelling van Cel 34, dat de Officier van Justitie vervangen moet worden, om tot een cultuuromslag bij het CJIB te kunnen komen.

De Raad van de Rechtspraak wijst in de uitzending ook op de oorzaak van het probleem. De boetes lopen volgens de Raad door de verhogingen veel te snel op. Gijzeling is volgens de Raad niet effectief. Gijzeling lost niets op, het is geen vervangende celstraf. De boete wordt niet betaald, maar blijft gewoon openstaan.

Al met al, de uitzending benadrukt nog maar eens dat de protestmail-actie op Cel 34 voorzien is van goede ideeën over de broodnodige veranderingen. Het wachten is op het antwoord van Staatssecretaris Teeven.