Cel 34 stuurt nogmaals brief aan Cie V&J over CJIB

Per email, 13 apri 2016

Geachte leden van de Commissie voor Veiligheid en Justitie,

Inmiddels is het 16 maanden geleden dat ik via de website www.cel34.nl over mijn ervaringen tijdens mijn detentie in Arnhem vertelde en lotgenoten de mogelijkheid gaf bij uw commissie aandacht te vragen voor de problemen bij het CJIB. Er is inmiddels verandering van wetgeving in gang gezet, om de burgers die hun boetes niet kunnen betalen, de mogelijkheid te even die in termijnen te voldoen. U weet dat dit in mijn optiek, en in die van vele anderen in dezelfde situatie, niet voldoende is. Zo blijft er sowieso voor de mensen die in de problemen zijn vóór 1 juli 2015 geen mogelijkheid om (zonder van rechtswege af te dwingen) een betalingsregeling af te spreken.

Wie Cel34.nl bekijkt, ziet dat bijna 500 mensen hebben gestemd op de poll op de hoofdpagina. De stelling daar luidt: “Het Openbaar Ministerie moet direct stoppen met het gijzelen van mensen die hun boete niet kúnnen betalen.”
129 stemmers (26,71{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}) antwoordt hier instemmend op. Echter het leeuwendeel (63,35{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}) laat weten dat het OM moet stoppen met gijzelen, maar ook een betalingsregeling moet afspreken. Een grote minderheid van 6,63{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} vindt dat het OM moet kunnen gijzelen, maar de gijzeling moet worden omgezet in een vervangende straf. Een heel klein gedeelte (3,31{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}) vindt de werkwijze van het OM (van voor juli 2015) de juiste.

U heeft inmiddels ruim 700 emails ontvangen van mensen die net als ik in de problemen zijn geraakt. dat betekent dat bijna 50 mensen per maand de website vinden op zoek naar informatie over het gijzelen bij openstaande boetes. Zij vragen u om vergaande verandering van het systeem, volgens de aanbevelingen die ik u ruim een jaar geleden deed toekomen. Ik vind dat een schokkend aantal. Wetende dat het werkelijke deel van de mensen waarbij gijzeling boven het hoofd hangt, nog vele malen groter moet zijn.

Daarnaast heeft u bijna 180 emails ontvangen van mensen voor wie de wijzigingen uit de zomer van 2015 niet voldoende bleek, omdat zij openstaande boetes hebben van voor juli 2015. Hieronder vraag ik in een poll of een betalingsregeling een oplossing zou zijn voor het wegnemen van de problemen. Van de 352 mensen die hier een antwoord op hebben gegeven geeft een zeer ruime meerderheid van 91,53{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} aan dat dit het geval is. De overige 8,47{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} ziet hier geen oplossing in.

Dit overziend vraag ik mij af of de politieke wil om het systeem van de inning van achterstallige boetebetalingen niet gewoon ontbreekt. Het is teleurstellend dat, ondanks de grote media aandacht in 2015, er feitelijk zo weinig veranderd is. Natuurlijk is de verandering van het systeem een goede stap in de richting. Hoewel ik er bij blijf dat ook boetes onder de € 225,00 voor heel erg veel mensen een groot probleem is die in één keer te voldoen. Juist de kleinere verkeersovertredingen zijn het probleem. Hierbij blijven de kosten maar oplopen, tot wel over de 1.000 euro!

Ik vind het onbegrijpelijk dat de politiek zo weinig aan deze problemen doet. Ik vind het onbehoorlijk dat het CJIB geld vraagt voor een betalingsregeling. En ik vind het onbegrijpelijk dat er vandaag de dag nog steeds mensen in de gevangenis belanden omdat ze betalingsonmachtig zijn. Deze mensen raken hun baan kwijt, en in sommige schrijnende gevallen zelfs hun huis. De Overheid laat zich hierbij van haar slechtste kant zien en duwt hen nog verder in de problemen. De Regering heeft voor het publiek aandacht voor de schuldenproblematiek en wil instanties laten samenwerken, maar weigert de schuldenproblematiek bij verkeersboetes aan te pakken en blijft deze mensen criminaliseren.

Daarom roep ik u nogmaals met klem op dit onderwerp op de politieke agenda te zetten. En tot oplossingen te komen die voor iedereen werkt, en niet alleen alleen maar voor een deel van de betalingsomachtigen.

Met vriendelijke groet,

[Ondertekening auteur Cel 34]

> Peildatum polls en protestmails 13 april 2016

Ombudsman oordeelt, Dijkhoff haalt bakzeil


Ombudsman: “Staat stopt mensen onterecht in cel om boete”

Cel 34 strijdt er nu bijna op de kop af een vol jaar voor. Ongeveer 5 dagen geleden was het precies een jaar geleden dat ik van mijn bed gelicht werd en in de gevangenis terecht kwam omdat ik niet in staat was mijn openstaande boetes op tijd te betalen. De Ombudsman oordeelt vandaag hard. “Burgers die hun boete niet kunnen betalen, mogen niet worden gegijzeld. Mensen met financiële problemen, horen niet thuis in de gevangenis”.

De Ombudsman schrijft in zijn rapport dat het dwangmiddel contraproductief werkt. Gezinnen komen door de harde opstelling van het CJIB in nog veel grotere problemen. Vooral de afgelopen jaren ging het mis, zo staat nu zwart op wit. Bij het schrijven van de wet die gijzeling mogelijk maakt was het de bedoeling dat gijzelen alleen in het uiterste geval zou gebeuren. Vorig jaar vroeg het OM echter in 140.000 zaken om gijzeling en in 2013 zelfs 180.000 keer.

Geen onderbouwing

Het bleef niet alleen bij het te gemakkelijk verzoeken om gijzeling, zonder dat naar de achtergronden van het niet betalen van de boete werd gekeken, het OM had ook nog eens niet de zaakjes op orde bij het aanvragen van een gijzeling bij de Rechter. De Rechters weigerden dit jaar zelfs nog verzoeken in behandeling te nemen omdat een goede onderbouwing simpelweg ontbrak.

De ombudsman schrijft ook dat de wetgeving de afgelopen tijd is aangepast om zo efficiënt mogelijk het geld toch binnen te krijgen. Die boetes hebben bovendien steeds grotere gevolgen. Er zijn meer controles, hogere boetes en bij niet-betalen wordt het bedrag liefst drie keer zo hoog.

Zo loopt een boete voor een onverzekerde brommer in een paar maanden op van 330 euro, naar 495 en uiteindelijk 990 euro. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bood geen mogelijkheid zo’n boete in termijnen te betalen.

Mensenrechten geschonden

Opvallend is dat de Ombudsman het een schending van de mensenrechten vindt dat burgers in betalingsnood de persoonlijke vrijheid verliezen door in de gevangenis te worden vastgezet. In het rapport zegt de Ombudsman: “Burgers mogen van de overheid eisen dat inperking van het grondrecht op persoonlijke vrijheid door middel van gijzelen enkel plaatsvindt als het doel, het afdwingen van betaling, reëel in zicht is”. De Ombudsman noemt dit de norm. Even verderop oordeelt de Ombudsman hard. Hij schrijft: “Alles overwegend, is de Nationale ombudsman van oordeel dat het OM tot begin 2015 door deze wijze van onderzoek, vorderen en tenuitvoerleggen van de machtiging gijzelen de mensenrechten onvoldoende heeft gerespecteerd”.

OM erkent fout te zitten

In een reactie op het scherpe rapport van de Ombudsman zegt het Openbaar Ministerie het eens te zijn met de kritiek. “Het OM schaart zich achter de conclusie van de Ombudsman dat er meer maatwerk nodig is voor mensen met grote schuldproblemen voor wie gijzeling dreigt.” Het is een ommekeer in de mening van het Openbaar Ministerie. Officier van Justitie sloeg eerder in het debat een geheel andere toon aan.

Ook staatssecretaris Dijkhoff reageert: “Het uitgangspunt is en blijft dat boetes betaald moeten worden en dat dwangmiddelen ingezet kunnen worden om dat doel te bereiken. Dit moet echter geen automatisme worden”.

De staatssecretaris noemt het rapport van de ombudsman een gedegen en kritisch onderzoek. Hij wijst er ook op dat de situatie inmiddels is verbeterd ten opzichte van begin dit jaar. Begin 2016 worden vervolgstappen aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Erkenning

Na een jaar waarin er veel gebeurd is, waarin onder andere De Monitor, de Ombudsman, Rechters en honderden burgers van zich lieten horen, gloort er eindelijk hoop aan de horizon. Voor velen te laat en voor velen wellicht nog te vroeg. Ook vandaag zit een groot aantal in de cel, van wie de Overheid de mensenrechten nog steeds schendt. Vandaag de dag worden nog steeds mensen gegijzeld die niet in staat zijn hun boetes te betalen en wier zaak enkele jaren geleden in gang gezet is. De tijd die eroverheen gaat eer de politie op de stoep staat, is in de praktijk namelijk jaren.
Toch is het rapport van de Ombudsman een erkenning voor allen die het slachtoffer zijn geworden van het uitzichtloos CJIB-beleid.

CJIB aanvraagformulier betalingsregelingCJIB aanvraagformulier betalingsregeling plotseling online

Sinds kort heeft het CJIB het aanvraagformulier voor een betalingsregeling online staan. Ondanks dat het CJIB (zover bekend bij Cel 34) nog niet heeft gecommuniceerd dat deze aanvraag op deze klantvriendelijke manier is te regelen, vond ik dit formulier bij toeval in nieuwe zoekresultaten op internet.

Vanuit dezelfde klantvriendelijk houding begint het formulier met een opsomming wanneer het aanvragen van een betalingsregeling niet mogelijk is:

Het CJIB staat slechts onder zeer strikte voorwaarden een betalingsregeling toe. Een betalingsregeling is in ieder geval niet mogelijk voor zaken waarin:
– actie wordt ondernomen om het openstaande bedrag te verhalen op uw goederen, inkomsten of vermogen;
– een dwangmiddel wordt toegepast (inneming rijbewijs, buitengebruikstelling voertuig of gijzeling);
– een arrestatiebevel is uitgevaardigd;
– u al vervangende hechtenis ondergaat.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

– het totaal openstaande bedrag voor de boetes waarvoor u een betalingsregeling aanvraagt moet minimaal € 225,00 zijn;
– wanneer u in de twaalf maanden voorafgaand aan uw verzoek een betalingsregeling bij het CJIB hebt gehad die u niet bent nagekomen, krijgt u geen nieuwe betalingsregeling;
– voor een transactievoorstel van de politie of de officier van justitie wordt nooit een betalingsregeling toegestaan.

Bovenstaande is in lijn met de plannen van het Ministerie van Justitie om de mogelijkheid van betalingsregelingen in de Wet op te nemen.

Downloaden van het aanvraagformulier: Aanvraagformulier-betalingsregeling-CJIB

Nu het CJIB dit formulier online heeft gezet lijkt het erop dat binnenskamers gewerkt wordt aan de voorbereidingen om het systeem nu ook écht te gaan veranderen. Maatschappelijke, politieke en druk van binnenuit (protesterende Rechters) lijkt dan ook de vruchten af te werpen!

Cel 34 blijft overigens kritiek hebben op de voorwaarden voor een betalingsregeling. Ook een boete lager dan 225 euro kan voor een grote groep mensen een onoverkomelijke aanslag zijn op de financiën om binnen 6 weken dit bedrag op tafel te leggen. Juist kleinere verkeersovertredingen kunnen er dan nog steeds voor zorgen dat mensen met een erg kleine beurs onnodig in grote problemen komen!

Heeft iemand ervaring met deze vorm van aanvraag en behandeling van een betalingsregeling? Graag horen we uw verhaal!Rechtszaak gijzeling CJIB? Ga erheen!


Rechtszaak gijzeling CJIB op komst?

Vandaag kwam weer in het nieuws dat steeds meer Rechters van het CJIB verlangen dat het met goede argumenten komt waarom iemand gegijzeld moet worden om tot betaling te dwingen. Vorig jaar hield de Raad voor de Rechtspraak een rondgang onder Rechters met de vraag hoe vaak ze een vordering afwijzen. De meesten van hen schatten dat op gemiddeld 95{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}.

Goed om dat te lezen. Dit nieuws was al langer bekend, alleen nog niet zo ongezouten naar buiten gebracht. Bij het artikel zijn een paar kleine kanttekeningen te maken, maar de strekking is duidelijk. Rechters vinden dat het CJIB met heel goede redenen moet komen om mensen in de cel te zetten. Zomaar ‘niet betaald’ is niet meer genoeg. Zo lijkt het.

Niet bij verstekzaken

Belangrijk te melden is dat bij verstekzaken een vordering altijd wordt toegewezen. Met andere woorden: kom je niet naar de rechtszitting, dan zal de Rechter ongezien de vordering van het CJIB toewijzen en zal je gegijzeld worden. Volgens de krant is alleen de Amsterdamse rechtbank hier een uitzondering op en roept de Raad voor de Rechtspraak ook andere rechtbanken op dit voorbeeld te volgen. Het blijkt namelijk telkens weer; heel veel mensen durven om verschillende redenen niet naar de zitting te komen. Veel denken dat ze direct na een uitspraak gegijzeld zullen worden. Anderen denken dat ze geen schijn van kans hebben. Maar de tijden veranderen en dit keer steeds vaker ten gunste van het gezonde verstand!

Ga naar de CJIB-rechtszitting!

Het advies is dus simpel. Ga altijd naar de rechtszitting. Ook zonder advocaat maak je alleen maar meer kans dat de Rechter ook goed naar u luistert. Ga er dus ook goed voorbereid heen en neem belangrijke correspondentie en inkomensgegevens mee. Toon aan dat het bedrag niet in één keer op te hoesten was. Dat het door de verhogingen alleen maar erger werd. En vergeet niet dat 95{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van de Rechters hetzelfde vindt als jij: Je problemen worden alleen maar groter als je in de cel gezet wordt. De Rechter zal je in de praktijk streng toespreken en je vragen hoe de betaling wel voor elkaar kan komen. Wees ook daar goed op voorbereid en kom met een haalbaar voorstel!

Er gloort hoop aan de horizon. Als de Rechter achter ons staat, wie zal dan tegen ons zijn?


Help ons!Onderstaand het bericht dat de auteur van Cel 34 gestuurd heeft aan de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, naar aanleiding van de e-mailactie op Cel34.nl.

Help ons!

Afzender: cel34[a]cel34.nl
Ontvanger: cie.vj[a]tweedekamer.nl
Datum: zondag 4 januari 2015

Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie,

Momenteel ontvangt u tientallen e-mails van burgers, die het niet eens zijn met het harde beleid dat het Centraal Justitieel Incassobureau al sinds lange tijd hanteert. De Minister van Justitie heeft de Tweede Kamer beloofd het beleid deels te veranderen. Hierbij gaat het dan om het versoepelen van de regels om met het CJIB tot een betalingsregeling te komen. De Minister heeft beloofd dat deze verandering in 2014 zou worden ingevoerd, echter is anno 2015 daar nog niets van terechtgekomen.

Los van deze versoepeling zijn de problemen bij het CJIB veel groter. Gelukkig zijn er steeds meer Kantonrechters die de Officier van Justitie in niet mis te verstane bewoordingen terugfluiten. De problemen voor Nederlanders die te maken hebben met de verdriedubbeling van hun boete, plus de invorderingsmaatregelen die ronduit schandalige proporties aannemen, zijn schrijnend en stemt droevig. Het is onbegrijpelijk dat ondanks alle bezwaren uit de samenleving, van instanties als de Nationale Ombudsman, Raad voor de Rechtspraak en tal van maatschappelijke organisaties, maar ook van Rechters persoonlijk (en niet te vergeten de verhalen van de betrokkenen zelf), zonder enige schaamte terzijde worden geschoven en de Minister, Officier van Justitie en het CJBI, blind voor alle kritiek, doen alsof er niets gebeurt.

Geachte leden van de vaste Kamercommissie, dit moet stoppen, en wel direct. De nood is hoog, de kritiek oorverdovend. U kunt en mag hier niet meer aan voorbij gaan.

Ik wil u uitnodigen om kennis te nemen van mijn persoonlijk verhaal. U kunt op https://cel34.nl mijn verhaal lezen. Op deze website reken ik voor hoe de schade voor de Staat oploopt tot over de € 15.000, onder andere omdat ik na de gijzeling mijn baan heb verloren.

Maar kijkt u ook eens naar de kritiek die al sinds sedert 2013 losgebarsten is. Het is inmiddels twee jaar later, en dagelijks worden boetes nog steeds verdrievoudigd, worden mensen in acute financiële nood gestort door automatische afschrijvingen van hun bankrekening, zonder rekening te houden met het bestaansminimum en de beslagvrije voet, en worden mensen dagelijks opgepakt door de Politie en in de gevangenis vastgezet. Kijkt u hieromtrent eens naar deze informatie:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/grenzeloos-cjib.9042388.lynkx http://www.bijzonderstrafrecht.nl/2013/kantonrechter-velt-weer-vernietigend-oordeel-over-vordering-gijzeling-in-cjib-zaken/

Op mijn website geef ik meerdere aanbevelingen om tot een beter beleid te komen. Deze wil ik graag, als dat nodig is, verder toelichten. Hiertoe kunt u altijd contact met mij opnemen.

Wat vooral moet gebeuren, is dat beleid niet moet starten bij nieuwe gevallen alleen, maar dat de bestaande betrokkenen ook per direct geholpen moeten worden. Het water staat voor deze mensen tot over de lippen. Het ligt mede in uw verantwoording om hier zonder omhaal, direct iets aan te doen.

Met vriendelijke groet,

[ondertekening Cel 34]

 

 

Rechtszitting gijzeling CJIB


Je openstaande boete en de Rechter

Voordat het CJIB over mag gaan tot gijzeling, komt de zaak eerst voor de Rechter. Steeds meer Rechters zijn kritisch over het gijzelen bij openstaande boetes. Echter is de praktijk nog lang niet altijd dat de rechtbank tot een uitspraak komt, waarbij het CJIB en de wanbetaler om de tafel moeten voor een haalbare betalingsregeling. Het Amsterdamse kantongerecht is hier wel voorloper in.

Lees ook het artikel: Rechtszaak gijzeling CJIB? Ga erheen!

In de media wordt veel aandacht besteed aan de Rechters die publiekelijk kritiek hebben op de starre houding van het CJIB. Hierdoor lijkt het alsof de mensen die vandaag de dag gegijzeld worden, zich willens en wetens aan betaling onttrekken. ‘Eigen verantwoordelijk-heid’ wordt hierbij al snel als dooddoener ingezet. Het is te gemakkelijk om zo te trachten het debat af te wimpelen en over te gaan tot de orde van de dag.

Teveel onduidelijkheid

Er gaat lange tijd overheen voordat  het CJIB zich met een verzoek tot gijzeling tot de Rechter wendt. Velen hebben dan al één of meerdere keren het CJIB om een betalingsregeling verzocht. Het CJIB commiceert één boodschap: Voor verkeersdelicten is een betalingsregeling niet mogelijk. Veel mensen komen bij telefonisch contact niet eens verder dan de telefoniste.
Daarbij is het grootste leed al geschied. Het CJIB stuurt alleen aanmaningen, waarbij verhogingen tot wel 150{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het basisbedrag zonder pardon automatisch opgelegd worden. Verhogingen die de problemen alleen maar groter maken.Veel wanbetalers zitten in een moeilijke financiële positie. De voortdurende bedreiging van het machtige CJIB geeft hen grote financiële stress. Cel 34 hoort vaak hoe mensen het al lange tijd opgegeven hebben. voor dat de zaak voorkomt. Veel van hen gaan ook niet meer naar de rechtszitting toe, omdat ze geen enkel vertrouwen hebben in een goede afloop. Zij zijn moegestreden en hebben in veel gevallen psychische klachten gekregen. Veel mensen denken ook dat ze na de rechtszitting, als de Rechter besluit dat zij gegijzeld mogen worden, direct de gevangenis in moeten.

Te kort door de bocht

Dit is begrijpelijk. De informatie die het CJIB verschaft over het traject van boete tot gijzeling, is minimaal en weinig rooskleurig. Het CJIB ventileert één boodschap: Wie niet betaalt zal niet ontkomen aan gijzeling. Wat dat betreft is de aandacht van de media voor Rechters met een andere mening bijzonder welkom.

Wat er moet gebeuren met de uitspraken die negatief zijn, waarbij voor de Rechter het verzoek van het CJIB niet meer dan een hamerstuk is geweest, of de zaken die zich langere tijd geleden hebben voorgedaan, dat weet niemand. Het kan zomaar gebeuren dat tussen de uitspraak en gijzeling anderhalf jaar of langer gewacht wordt, tot het daarwerkelijk tot gijzeling komt.

Feit blijft dat gijzeling hoe dan ook geen oplossing is. Het argument dat het vooral een kwestie van eigen verantwoordelijkheid is, is veel te kort door de bocht.  Hoe (en waarom) het systeem veranderd moet worden, vindt u hier.Naar aanleiding van (onder andere):

Oplossingen voor het CJIB


Wat moet er veranderen bij het CJIB?

Hier zes aanbevelingen tot een beter functionerend CJIB:

– Als eerste moet de exorbitante verhoging van niet op tijd betaalde boetes direct van tafel. De huidige regelgeving brengt mensen onnodig in diepe financiële problemen, die in veel gevallen niet meer op te lossen zijn.

– Ook het CJIB moet zich bij het rekenen van verhogingen bij aanmaning gaan houden aan dezelfde wet als ieder ander bedrijf of organisatie. Hiertoe zijn er al sinds lange tijd maximale verhogingen in de Wet vastgelegd.

– De mogelijkheid tot het treffen van een deugdelijke betalingsregeling moet voor een ieder open staan. Hierbij moet het CJIB rekening houden met inkomen en draagkracht en zo tot een werkbare oplossing komen. Voor hen die deze verhogingen al opgelegd hebben gekregen en hierdoor verder in de problemen zijn gekomen, moet de verhoging met terugwerkende kracht worden afgeschreven en een betalingsregeling voor het basisbedrag worden toegekend.

– Het gijzelen van burgers die niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen moet stoppen. Deze maatregel is een nodeloos zwaar dwangmiddel met uiterst grote gevolgen voor de betrokkenen en hun naasten. Daarnaast is de maatregel uitermate ineffectief, inefficiënt en bijzonder kostbaar. De kosten van gijzeling liggen vele malen hoger dan het bedrag (inclusief verhogingen) van de boete.

– De huidige Officier van Justitie van het CJIB moet vervangen worden. Er moet binnen de organisatie een cultuuromslag plaatsvinden om de veranderingen door te kunnen voeren. Hierbij dient de huidige cultuur van straffen en dwang plaats te maken voor maatwerk bij incasseren. Het verdient wellicht de aanbeveling het CJIB onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën te laten vallen.

– Het CJIB heeft, net als een ieder ander, de mogelijkheid om uiteindelijke betaling af te dwingen via een beslag op inkomen of inboedel. Ook de Staat zal deze ‘Koninklijke’ weg moeten bewandelen. Daartoe moet het CJIB (net als de Belastingdienst) werken met eigen deurwaarders.Bent u ook geschrokken van de ervaring van de auteur? Bent u het ermee eens dat gijzelen niet de oplossing is? Vind u ook dat het CJIB haar beleid moet aanpassen? Help dan mee de politiek hier van te overtuigen!

Een betalingsregeling met het CJIB?Je boete in termijnen betalen?

[UPDATE] Een betalingsregeling met het CJIB voor verkeersboetes hoger dan € 225 wordt per 1 juli 2015 mogelijk! Dit geldt niet voor boetes die voor 1 juli zijn uitgeschreven. Lees hier verder voor meer informatie en vraag de Tweede Kamer hier om deze regeling ook mogelijk te maken voor recentere openstaande boetes.

Gelukkig is het merendeel van de mensen die een verkeersovertreding hebben begaan in staat om de opgelegde sanctie (boete) op tijd te betalen. Ook zijn er die stelselmatig weigeren hun boete netjes te betalen. Wie niet betaalt, krijgt op een gegeven moment te maken met de sterke arm. In beginsel een logisch gevolg. Ook een boete is een vorm van straf, weliswaar de meeste lichte vorm die het Openbaar Ministerie oplegt, maar het blijft een sanctie tegen het zich niet houden aan de Wet.

Weinigen houden rekening met de groep die niet in staat is de sanctie te voldoen. Hier ontstaat een probleem, waar momenteel geen oplossing voor is. Het CJIB, die de betaling voor het OM incasseert, houdt geen rekening met bijzondere omstandigheden.

CJIB harkt geld binnen

Wat kunnen deze bijzondere omstandigheden zijn?
Stel, je rijdt op de snelweg per ongeluk 20 kilometer te hard. De sanctie die hierop staat is een boete van € 162,00. Je hebt geen breed inkomen en moet elke maand op de centjes letten.
De 162 euro is een probleem. Je kunt niet betalen. Ook in je omgeving is niet direct iemand aan wie je dit bedrag te leen kunt (of durft) te vragen. Wel neem je contact op met het CJIB. Je komt echter niet in aanmerking voor een betalingsregeling. De Wet kent voor verkeersboetes namelijk geen mogelijkheid om een verkeersboete in delen te betalen.
Er volgt een verhoging van 50{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}, wat de boete in één klap € 243,00 maakt. Nu weet je helemaal niet meer hoe je het op moet lossen. Daarna volgt een derde verhoging. Nu is de verhoging 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van de oorspronkelijke boete, plus de eerder opgelegde verhoging. De boete bedraagt nu € 405,00.

De bijzondere omstandigheid is in het bijzonder dat veel mensen wel willen betalen, maar geen mogelijkheid hebben om dit te doen. Neem daarbij de druk van het CJIB en de voortdurende dreiging van het Zwaard van Damocles. Er is geen oplossing.

Horende doof

In de Tweede Kamer dringen verschillende politieke partijen al enkele jaren aan op meer compassie en een goede regeling. De Staatssecretaris staat niet te springen. Er worden kamervragen gesteld, de beantwoording laat lang op zich wachten of wordt uitgesteld. Er blijkt vooralsnog geen echte beweging te zijn. Voorstellen tot verbetering leiden niet tot gedegen beleid. (Inmiddels lijkt er toch enige beweging te zijn. Lees hierhier en hier er meer over. – red 21-01-2015)

Ondertussen schuwt de Staatssecretaris er niet voor terug om de wanbetalers hard aan te pakken. Mensen die niet kunnen betalen, worden in de cel gezet.

De Ombudsman heeft in een meerdere keren zijn oordeel over de handelswijze van het CJIB uitgesproken.
De Staatssecretaris is horende doof.

 

Help mee!

Gijzeling door het CJIB 

Gijzeling CJIB

Volgens NRC hebben in Nederland in het jaar 2012 maar liefst 60.000 gewone burgers een specifiek probleem gehad met het Centraal Justitieel Incassobureau. De Officier van Justitie heeft in dat jaar namelijk voor 60.000 openstaande verkeersboetes bij de Rechter toestemming gevraagd een dwangmaatregel te kunnen uitvoeren.

Gijzelen. Ofwel het oppakken van de wanbetaler en het vastzetten in de gevangenis om zo tot betaling te dwingen.

De wens dit zware middel in te zetten is afkomstig van voormalig Staatssecretaris Teeven. Hij wil zijn spierballen laten zien, om de miljoenen euro’s van onbetaald gebleven boetes alsnog te kunnen innen.

Bij Fred Teeven (en zijn baas Ivo Opstelten) telde alleen het recht van de sterksten.

Sindsdien worden er door de Nationale Politie landelijke acties uitgevoerd, die waarachtig zo nu en dan iets weg hebben van razzia’s.Een aantal keren per jaar worden álle kentekens op snelwegen op openstaande boetes gecontroleerd. Tegelijkertijd gaan honderden agenten op bezoek bij een veelvoud aantal woningen. De wanbetaler krijgt dan nog één kans de openstaande boete, te betalen. Het gaat dan om boetes die door verhogingen tot het viervoudige is opgelopen. Kan de schuldenaar niet betalen? Dan wordt hij onverwijld aangehouden waarna hij (of zij) zonder pardon in de cel belandt.

In principe geldt hierbij dat elke openstaande 50 euro gelijk staat aan 1 dag hechtenis.

Door de verhogingen is de praktijk echter, dat één boete al snel oploopt tot één week gevangenhouding.

Het gevolg van deze eigen-schuld-dikke-bult-oplossing is dat een onbekend groot aantal van de 60.000-groep onredelijk hard gestraft wordt. Voor iets, waar zij waarschijnlijk niet eens al teveel invloed op hebben kunnen uitoefenen. Een groot deel van hen wíl wel betalen, maar kán het simpelweg niet.

Immers, met het CJIB is geen betalingsafspraak te maken. Niet in een eerder stadium, noch ten tijde van de gijzeling. Voor deze mensen is er géén oplossing. En daarmee is er voor hen geen andere mogelijkheden dan hun tijd in de gevangenis uit te zitten. Velen van hen blijven naar alle waarschijnlijk soms zelfs een aantal weken in het Huis van Bewaring. Na hun gevangenschap staat de boete nog steeds open. Het CJIB heeft voorts het recht om hen maximaal drie keer per  jaar in de cel te plaatsen.
Met alle gevolgen van dien.

Ook vandaag zitten onschuldige burgers is de gevangenis. De mensen waar het hierbij om gaat kunnen niet voor hun gezinnen zorgen, niet op hun werk verschijnen, alle rechten zijn hen afgenomen. En een oplossing is er niet.

Niemand zich lijkt te bekommeren om het persoonlijk leed dat hen en hun naasten wordt aangedaan.

Eigen schuld, dikke bult?Lees ook:
CJIB betalingsregeling verkeersboetes wordt mogelijk
Protesteer mee tegen het gijzelen door het CJIB!

 

 

Een gedetineerde in de Nederlandse gevangenis kost gemiddeld € 202,65 per dag. Het CJIB mag een burger na toestemming van de Rechter voor iedere vijftig euro één dag gijzelen, met een maximum van zeven dagen per openstaande boete. Na de gijzeling moet de boete nog steeds betaald worden. Dit houdt in dat tegenover een boetebedrag van € 350,00 een gijzeling de maatschappij tenminste € 1.418,55 kost.
(
De kosten van de politie inzet zijn bij de berekening niet meegenomen.)