Staatssecretaris Teeven heeft op 3 maart 2015 de Tweede Kamer een antwoord gestuurd naar aanleiding van de vraag van de Vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie om een reactie van de staatssecretaris op de website en aanbevelingen van Cel 34.

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Teeven:
Antwoord Teeven op Cel34Cel 34 heeft inmiddels op de brief gereageerd:

Geachte leden Vaste kamercommissie van Veiligheid en Justitie,

Het valt mij op dat de staatssecretaris, waar hij ingaat op de aanbevelingen op mijn website en die inmiddels ruim 300 burgers in een email aan de Vaste kamercommissie hebben gestuurd, alleen de bijzonderheden eruit licht waar hij in eerdere stadia al maatregelen tegen genomen heeft. Buiten beschouwing laat de staatssecretaris onder andere de aanbevelingen:

– Als eerste moet de exorbitante verhoging van niet op tijd betaalde boetes direct van tafel. De huidige regelgeving brengt mensen onnodig in diepe financiële problemen, die in veel gevallen niet meer op te lossen zijn.

– Ook het CJIB moet zich bij het rekenen van verhogingen bij aanmaning gaan houden aan dezelfde wet als ieder ander bedrijf of organisatie. Hiertoe zijn er al sinds lange tijd maximale verhogingen in de Wet vastgelegd.

– Het gijzelen van burgers die niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen moet stoppen. Deze maatregel is een nodeloos zwaar dwangmiddel met uiterst grote gevolgen voor de betrokkenen en hun naasten. Daarnaast is de maatregel uitermate ineffectief, inefficiënt en bijzonder kostbaar. De kosten van gijzeling liggen vele malen hoger dan het bedrag (inclusief verhogingen) van de boete.

– De huidige Officier van Justitie van het CJIB moet vervangen worden. Er moet binnen de organisatie een cultuuromslag plaatsvinden om de veranderingen door te kunnen voeren. Hierbij dient de huidige cultuur van straffen en dwang plaats te maken voor maatwerk bij incasseren. Het verdient wellicht de aanbeveling het CJIB onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën te laten vallen.

Vastgesteld moet worden dat de staatssecretaris antwoord geeft op minder dan de helft van de betreffende aanbevelingen.

Het enige nieuwe antwoord van de staatssecretaris op de aanbevelingen is zijn antwoord op de aanstelling van een eigen deurwaarder. De staatssecretaris schrijft:

Het betreft activiteiten (ambtshandelingen) die door de gerechtsdeurwaarder tegen vergoeding wordt verricht. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het verrichten van ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders te wensen overlaat. In tegendeel, het algemene beeld is dat de Nederlandse gerechtsdeurwaarder tegen relatief lage kosten doelmatig functioneert. Het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door het CJIB – wat overigens wetswijziging vergt – zou tot gevolg hebben dat aan gerechtsdeurwaarders inkomsten worden onthouden, zonder dat daarvoor een passende rechtvaardiging bestaat. Daarbij is het niet waarschijnlijk dat de
ambtshandelingen goedkoper en doelmatiger door een gerechtsdeurwaarder in dienst van het CJIB zouden kunnen worden verricht. Het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door overheidsinstanties past bovendien niet in het streven van het Kabinet tot een compacte overheid te komen. Ik ben dan ook geen voorstander van het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door het CJIB.

Duidelijk is, dat de staatssecretaris hier uitgaat van een kosten-baten analyse. Dit is echter niet de aanleiding van de aanbeveling. De aanbeveling is gericht op het snel innen van openstaande boetes zonder burgers onnodig in de problemen te brengen. Overigens is het een bekend gegeven dat het CJIB (of het Ministerie van Justitie) de zaken bij de deurwaarders heeft afgekocht tegen een absurd laag bedrag waar de deurwaarder geen inkomen uit zal genereren.

Doelmatiger en goedkoper voor de burger kan het echter zeker. De kosten van de deurwaarder lopen voor de burger namelijk ernstig op. Zie hiervoor onder andere:
https://cel34.nl/hoe-bij-flanderijn-kosten-cjib-oplopen/
Indien het CJIB bij de deurwaarders van de Belastingdienst (Ministerie van Financiën) ondergebracht worden, zijn de kosten natuurlijk wel veel lager. Dit geldt niet alleen voor de Overheid, maar zeker ook voor de burger.

Doelmatig is het inschakelen van een externe deurwaarder evenmin, wanneer de boete gewoonweg niet betaald kán worden. Deurwaarderskantoor Vermeer, Schutte en Musen uit Den Helder laat Cel34 inzake de openstaande boetes weten dat het CJIB (of de Officier van Justitie) een termijn hanteert waarin de deurwaarder de tijd krijgt het openstaande bedrag te innen. Lukt dit de deurwaarder dit niet, moet het dossier aan het CJIB worden teruggestuurd, waarna het CJIB de gijzeling in gang zet. Ondertussen zit de schuldenaar met nóg hogere kosten.

Zoals in de aanbevelingen gezegd is een cultuuromslag nodig. Het antwoord van de staatssecretaris sterkt mij in die mening. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de staatssecretaris alleen ingaat op veranderingen die hij eerder in gang heeft gezet. Dat oude en lopende zaken (en daarmee huidig leed) niet, of niet op korte termijn wordt verlicht of opgelost, maakt de staatssecretaris blijkbaar niet zoveel uit. Dit is naast teleurstellend ook ronduit schandalig. De staatssecretaris komt zijn zorgplicht niet na.

Nogmaals wijs ik u als volksvertegenwoordigers op het feit dat de problemen beginnen bij de exorbitante verhogingen die de staatssecretaris oplegt. Hierover blijft hij echter zwijgen. Het lijkt er inmiddels op dat deze verhogingen dermate belangrijk is voor de begroting dat het loslaten van die verhogingen de Minister voor een begrotingsprobleem stelt. Het is tot op heden ook schimmig gebleven hoe groot het aandeel van de verhogingen is ten aanzien van het totale boetebedrag dat in de begroting is opgenomen. Om dit helder te krijgen zal ik op korte termijn een WOB-verzoek bij het Ministerie indienen.
Hoogachtend,

[Ondertekening Cel 34]

 

De SP heeft toegezegd deze brief mee te nemen in het verdere proces.

Wordt vervolgd. Uw hulp blijft nodig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *